Algemene voorwaarden

SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

Sec Arbeidsrecht Advocaten (hierna: “Sec Arbeidsrecht”) is een maatschap volgens Nederlands recht waarvan de vennoten (hierna: “partners”) besloten vennootschappen en natuurlijke personen (kunnen) zijn. Sec Arbeidsrecht is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67308651.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, die aan Sec Arbeidsrecht, haar rechtsopvolger(s), haar partners en/of de bestuurders van hen, alsmede de voor haar werkzame personen mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn (waaronder begrepen de partners van Sec Arbeidsrecht) bij de dienstverlening door Sec Arbeidsrecht en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen Sec Arbeidsrecht (wettelijk) aansprakelijk kan zijn.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Sec Arbeidsrecht. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten en zullen buiten toepassing blijven.

De gezamenlijke aansprakelijkheid van Sec Arbeidsrecht, de partners en haar bestuurders, de advocaten en de verder voor Sec Arbeidsrecht werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Sec Arbeidsrecht komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend Euro).

Sec Arbeidsrecht zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Sec Arbeidsrecht wordt geacht volledig door de opdrachtgever gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Sec Arbeidsrecht gerechtigd wettelijke rente, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit in rekening te brengen. Tevens is Sec Arbeidsrecht gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Sec Arbeidsrecht is te allen tijde gerechtigd – en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming – om hetgeen zij opeisbaar van opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die Sec Arbeidsrecht van en/of namens opdrachtgever onder zich heeft.

Sec Arbeidsrecht kan, indien van toepassing, geen derdengelden ontvangen, omdat Sec Arbeidsrecht geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. Sec Arbeidsrecht draagt er zorg voor dat derdengelden rechtstreeks worden overgemaakt naar de rechthebbende(n).

De tijd die door Sec Arbeidsrecht is besteed ter uitvoering van de in opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van een zaaknummer, datum, duur en soort verrichting en met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de declaratie wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt. De door Sec Arbeidsrecht verrichte werkzaamheden zullen overeenkomstig vorenbedoelde urenregistratie gefactureerd worden op basis van het schriftelijk met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, 21% BTW, (on)belaste verschotten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen (KvK, Kadaster, gemeente) uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Sec Arbeidsrecht in rekening gebrachte kosten. Sec Arbeidsrecht is gerechtigd om ter zake honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen en jaarlijks haar honorarium aan te passen.

Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is ingediend bij of (voorwaardelijk) is toegewezen door de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de “toevoeging”), is de opdrachtgever verplicht de door Sec Arbeidsrecht begrootte, dan wel de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage te voldoen aan Sec Arbeidsrecht conform de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6 hierboven. Voorts is de opdrachtgever verplicht (on)belaste verschotten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen (KvK, Kadaster, gemeente) uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Sec Arbeidsrecht in rekening gebrachte kosten aan Sec Arbeidsrecht te voldoen. Indien de aanvraag voor de toevoeging wordt afgewezen of de toevoeging wordt ingetrokken, is hetgeen bepaald in artikel 8 onverkort van toepassing vanaf de dag van aanvang van de opdracht.

De opdracht komt ten einde na afronding van de zaak c.q. zaken waarop de opdracht ziet, dan wel door opzegging door de opdrachtgever en/of door Sec Arbeidsrecht. Opzegging geschiedt schriftelijk / per email onder vermelding van de reden(en) van opzegging. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:408 lid 2 BW hoeft Sec Arbeidsrecht geen gewichtige reden ten grondslag te leggen aan haar opzegging.

Op de rechtsverhouding tussen Sec Arbeidsrecht en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Sec Arbeidsrecht hanteert een interne klachtenregeling, die op verzoek wordt toegezonden. Geschillen die niet kunnen worden opgelost via de klachtenregeling dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.secarbeidsrecht.nl. Een kopie wordt op verzoek toegezonden.

Januari 2017

TERMS AND CONDITIONS
SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

Sec Arbeidsrecht Advocaten (hereinafter: “Sec Arbeidsrecht”) is a partnership under the laws of The Netherlands that consists of private limited companies and/or natural persons (hereinafter: “partners”). Sec Arbeidsrecht has a registered office in Haarlem and is registered with the commercial register of the Chamber of Commerce under number 67308651.

These Terms and Conditions apply to any and all assignments – including any follow-up assignments) – being given orally and/or in writing to Sec Arbeidsrecht, its legal successor(s), its partners and/or the Directors of its partners, as well as anyone working for Sec Arbeidsrecht. These Terms and Conditions are also stipulated on behalf of those legal entities, natural persons and third parties (including the partners of Sec Arbeidsrecht) that are directly or indirectly involved in any way in the provision of services by Sec Arbeidsrecht and/or all legal entities and natural persons for whose activities Sec Arbeidsrecht may be (legally) liable.

All assignments, putting aside article 7:404 of the Dutch Civil Code and article 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code, are exclusively accepted and executed by the partnership Sec Arbeidsrecht. The applicability of any other general terms and conditions is expressly excluded and will not be applied.

The joint liability of Sec Arbeidsrecht, the partners and its directors, the lawyers and the persons working for Sec Arbeidsrecht and third parties engaged by Sec Arbeidsrecht is, as a whole, always limited to the amount paid under the occupational liability insurance of Sec Arbeidsrecht in the case concerned, increased by the amount of the own risk that, pursuant to the policy conditions, is payable to Sec Arbeidsrecht in the case concerned. If and to the extend that – for whatever reason – no amount is paid out under the occupational liability insurance of Sec Arbeidsrecht, Sec Arbeidsrecht’s liability is limited to the amount of fees charged for the professional services rendered in the specific matter with a maximum amount of € 25,000 (in words: twenty five thousand euro).

Sec Arbeidsrecht will exercise due care in selecting third parties and it will consult with the client when selecting such third parties to the extent that such is reasonably possible. Any liability of Sec Arbeidsrecht for any failures and/or shortcomings of such third parties is expressly excluded. Sec Arbeidsrecht is deemed to be fully authorized by the client to accept on client’s behalf any possible limitation of liability as may be applied by such third parties.

Payment of invoices has to take place within the period set forth in the invoice. If no payment is received within that period the client will be in default without any further notice being required. Consequently, Sec Arbeidsrecht is entitled to the legal interest and extrajudicial costs under Dutch law. Furthermore, Sec Arbeidsrecht is entitled to suspend its services under the assignment, the consequences of which are entirely at the expense of the client. At all time Sec Arbeidsrecht is entitled – for which client hereby gives its permission in advance – to set off collectible fees from the client with funds which Sec Arbeidsrecht administers for and/or on behalf of the client.

Sec Arbeidsrecht may, if applicable, not receive third-party funds, because Sec Arbeidsrecht is not in the possession of a third party funds Foundation (“Stichting Beheer Derdengelden”). Sec Arbeidsrecht shall ensure that third-party funds are paid directly to the rightful claimant(s).

Time spent for the services by Sec Arbeidsrecht under the assignment will be registered by specifying the name of the case, date, duration and kind of activity with a minimum of 6 minutes per activity. The invoice gives a specification of the aforementioned time spend. Services provided by Sec Arbeidsrecht will be charged accordingly to time registration, above mentioned and on the basis of an hourly rate agreed upon by the client in writing plus 21% VAT (“BTW”), expenses for certificates (such as, but not limited to Chamber of Commerce, land registry and council), court fees, fees of third parties and other expenses directly forwarded to Sec Arbeidsrecht. Sec Arbeidsrecht is entitled to ask for an advance payment. The fee can be readjusted annually.

When a request for subsidized legal aid (“toevoeging”) is submitted to or (conditionally) is assigned by the Legal Aid Board (“Raad voor Rechtsbijstand”), the client is obliged to pay the personal fee for legal aid (“eigen bijdrage”) estimated by Sec Arbeidsrecht or determined by the Legal Aid Board. Payment must be made to Sec Arbeidsrecht in accordance with article 6 above. The client is obliged to pay the expenses for certificates (such as, but not limited to Chamber of Commerce, land registry and council), court fees, fees of third parties and other expenses directly to Sec Arbeidsrecht. When the request for subsidized legal aid is rejected or the subsidized legal aid is withdrawn, article 8 above will apply fully as of the day of commencement of the assignment.

The assignment will terminate following the completion of the case(s) regarding the assignment or by termination by the client and/or Sec Arbeidsrecht. Termination shall be given by a written notice / by email, stating the reason(s) for termination. In deviation of the provisions under article 7:408 paragraph 2 of the Dutch Civil Code Sec Arbeidsrecht is not held to give a weighty reason (“gewichtige reden”) for termination of the assignment.

The relationship between Sec Arbeidsrecht and its clients is exclusively governed by Dutch law. An internal complaint protocol is applicable, which will be sent to the client on first request. Disputes which cannot be solved via the internal complaint procedure, must be submitted to the competent court in Amsterdam, The Netherlands.

These Terms and Conditions are drawn up in The Dutch and English language. The Dutch text is binding and decisive in case any difference should arise regarding the content and/or tenor of the Terms and Conditions.

These Terms and Conditions are available at www.secarbeidsrecht.nl and www.employmentlawnetherlands.com. A copy will be sent upon request.

January 2017

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons