Sterker in je recht met sec arbeidsrecht advocaten

Sterker in je recht met sec arbeidsrecht advocaten

Algemene voorwaarden

 1. Sec Arbeidsrecht Advocaten (hierna: “Sec Arbeidsrecht”) is een maatschap volgens Nederlands recht waarvan de vennoten (hierna: “partners”) besloten vennootschappen en natuurlijke personen (kunnen) zijn. Sec Arbeidsrecht is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67308651.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, die aan Sec Arbeidsrecht, haar rechtsopvolger(s), haar partners en/of de bestuurders van hen, alsmede de voor haar werkzame personen mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn (waaronder begrepen de partners van Sec Arbeidsrecht) bij de dienstverlening door Sec Arbeidsrecht en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen Sec Arbeidsrecht (wettelijk) aansprakelijk kan zijn.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Sec Arbeidsrecht. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten en zullen buiten toepassing blijven.
 4. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Sec Arbeidsrecht, de partners en haar bestuurders, de advocaten en de verder voor Sec Arbeidsrecht werkzame personen en derden, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Sec Arbeidsrecht komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend Euro).
 5. Sec Arbeidsrecht zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Sec Arbeidsrecht wordt geacht volledig door de opdrachtgever gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Sec Arbeidsrecht gerechtigd wettelijke rente, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit in rekening te brengen. Tevens is Sec Arbeidsrecht gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Sec Arbeidsrecht is te allen tijde gerechtigd – en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming – om hetgeen zij opeisbaar van opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die Sec Arbeidsrecht van en/of namens opdrachtgever onder zich heeft.
 7. Sec Arbeidsrecht kan, indien van toepassing, geen derdengelden ontvangen, omdat Sec Arbeidsrecht geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. Sec Arbeidsrecht draagt er zorg voor dat derdengelden rechtstreeks worden overgemaakt naar de rechthebbende(n).
 8. De tijd die door Sec Arbeidsrecht is besteed ter uitvoering van de in opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van een zaaknummer, datum, duur en soort verrichting en met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de declaratie wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt. De door Sec Arbeidsrecht verrichte werkzaamheden zullen overeenkomstig vorenbedoelde urenregistratie gefactureerd worden op basis van het schriftelijk met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, 21% BTW, (on)belaste verschotten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen (KvK, Kadaster, gemeente) uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Sec Arbeidsrecht in rekening gebrachte kosten. Sec Arbeidsrecht is gerechtigd om ter zake honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen en jaarlijks haar honorarium aan te passen.
 9. Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is ingediend bij of (voorwaardelijk) is toegewezen door de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de “toevoeging”), is de opdrachtgever verplicht de door Sec Arbeidsrecht begrootte, dan wel de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage te voldoen aan Sec Arbeidsrecht conform de voorwaarden zoals gesteld in artikel 6 hierboven. Voorts is de opdrachtgever verplicht (on)belaste verschotten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen (KvK, Kadaster, gemeente) uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Sec Arbeidsrecht in rekening gebrachte kosten aan Sec Arbeidsrecht te voldoen. Indien de aanvraag voor de toevoeging wordt afgewezen of de toevoeging wordt ingetrokken, is hetgeen bepaald in artikel 8 onverkort van toepassing vanaf de dag van aanvang van de opdracht.M
 10. De opdracht komt ten einde na afronding van de zaak c.q. zaken waarop de opdracht ziet, dan wel door opzegging door de opdrachtgever en/of door Sec Arbeidsrecht. Opzegging geschiedt schriftelijk / per email onder  vermelding van de reden(en) van opzegging. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:408 lid 2 BW hoeft Sec Arbeidsrecht geen gewichtige reden ten grondslag te leggen aan haar opzegging.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Sec Arbeidsrecht en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Sec Arbeidsrecht hanteert een interne klachtenregeling, die op verzoek wordt toegezonden. Geschillen die niet kunnen worden opgelost via de klachtenregeling dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 12. Sec Arbeidsrecht mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Sec Arbeidsrecht in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.
 13. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
 14. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.secarbeidsrecht.nl. Een kopie wordt op verzoek toegezonden.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten