Sterker in je recht met sec arbeidsrecht advocaten

Klachtenregeling

Interne klachtenregeling sec arbeidsrecht advocaten

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

Klager

De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Klachtenfunctionaris
De advocaat, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen. Als klachtenfunctionaris is aangewezen mevrouw mr. C.C. Buijsman. Een vervanger zal worden aangewezen wanneer de klacht mevrouw mr. C.C. Buijsman betreft.

2. TOEPASSING

 • Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Sec Arbeidsrecht Advocaten en de cliënt.
 • Iedere advocaat van Sec Arbeidsrecht Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.

3. DOELSTELLINGEN

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

4. INFORMEREN VAN DE CLIЁNT

 • De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 • Sec Arbeidsrecht Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 • Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank.

5. DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE

 • Wanneer een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan
  de klachtenfunctionaris.
 • De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de
  klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te
  geven op de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet
  na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 • De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of
  doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
  vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de
  hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE KLACHTBEHANDELING

 • De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
  geheimhouding in acht.
 • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel
  contact en een mogelijke oplossing.
 • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

8. KLACHTENREGISTRATIE

 • De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het onderwerp van de klacht.
 • Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 • De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en
  doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van
  procedures.
 • Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken
  en ter besluitvorming voorgelegd.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten