Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ondernemingsraad bij reorganisaties: 4 praktische tips voor de OR!

Wat wordt van u als OR verwacht in een reorganisatietraject? Wat kunt u bereiken en waar zitten de valkuilen? Wij zijn vaste sparringpartner van menig OR en vertellen u graag meer.

Reorganisatiebesluit adviesplichtig?

Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt kortweg het adviesrecht bij ingrijpende maatregelen op juridisch, economisch en organisatorisch gebied. Op grond van artikel 25 lid 1 onder e van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een ondernemer verplicht advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit leidend tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden.

Of een besluit belangrijk is, hangt af van de vraag of het besluit gevolgen heeft voor het aantal arbeidsplaatsen, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. Is dat niet zo, dan is het besluit in beginsel niet belangrijk en dus niet adviesplichtig. Is dit wel zo, dan is van belang hoe ingrijpend die gevolgen zijn en hoeveel werknemers er worden geraakt. Van een belangrijke reorganisatie zal doorgaans sprake zijn als het organogram wijzigt, afdelingen verdwijnen, het aantal werknemers binnen een afdeling aanzienlijk verminderd of vermeerderd, de directiestructuur wijzigt, etc.

Als er eenmaal advies is gevraagd, dan is het besluit daarmee per definitie ‘belangrijk’ in de zin van de WOR. De ondernemer kan – als hij eenmaal advies heeft gevraagd – dus niet in een later stadium stellen dat het besluit niet belangrijk is in de zin van de WOR en daarom niet adviesplichtig is.

Tijdstip en inhoud adviesaanvraag reorganisatie

De WOR bepaalt dat het advies schriftelijk moet worden gevraagd en bovendien op een zodanig tijdstip dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Nog voor het uitgebrachte advies al een aanvang nemen met de uitvoering van het besluit is de ondernemer dus niet toegestaan.

De ondernemer dient in de adviesaanvraag te vermelden:

  • Wat de inhoud is van het voorgenomen besluit.
  • Welke beweegredenen tot het voorgenomen besluit hebben geleid.
  • Welke gevolgen er te verwachten zijn voor het personeel.
  • Welke maatregelen er worden getroffen om de gevolgen voor de werknemers op te vangen.

Adviestermijn OR reorganisatiebesluit

U bent als OR niet verplicht advies uit te brengen. Doorgaans lijkt dit echter wel verstandig nu u als OR belast bent met het behartigen van de belangen van de onderneming én de daarbinnen werkzame personen.

Tenzij u aangeeft af te zien van het uitbrengen van advies, moet u als OR een redelijke termijn worden gegund om tot het advies te komen. Ook moet, voordat advies wordt uitgebracht, tenminste eenmaal over het betrokken onderwerp overleg zijn gevoerd in een overlegvergadering. Wat een redelijke termijn is voor het afgeven van advies, hangt af van de aard en complexiteit van het voorgenomen besluit. Spreekt u als OR een termijn af waarbinnen het advies wordt gegeven, dan dient u zich daar aan te houden. Let er dan ook op dat u zichzelf niet klem zet, door een te korte termijn af te spreken.

Besluit van de ondernemer

Na advies van de OR, neemt de ondernemer een definitief besluit. Dit besluit wordt schriftelijk aan de OR medegedeeld en dient in te gaan op alle argumenten zoals naar voren gebracht in het advies van de OR. Het besluit moet goed gemotiveerd worden en ook ingaan op eventuele alternatieven die door de OR worden aangedragen. Door het aandragen van alternatieven kunt u bovendien proactief meedenken en daar waar nodig invloed uitoefenen op het beleid van de ondernemer.

Opschortingstermijn en beroepsmogelijkheden

Als het besluit van de ondernemer niet overeenstemt met het advies van de OR, dan mag de ondernemer zijn besluit niet uitvoeren binnen een maand nadat hij de OR schriftelijk van zijn besluit op de hoogte heeft gesteld. Deze maand kan de OR gebruiken om af te wegen of zij het besluit ter toetsing voor wil leggen aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

4 tips voor de OR

  1. Zorg voor betrokkenheid in een vroeg stadium. Uit de WOR volgt dat u als OR betrokken moet worden bij de advisering over een voorgenomen besluit. Wees er alert op dat geen (begin van) uitvoering wordt gemaakt.
  2. Informatieplicht ondernemer. U kunt als OR te allen tijde nadere informatie over het voorgenomen besluit vragen. Maak daar gebruik van. Laat u dit na, dan kan de ondernemer in een eventuele procedure namelijk niet meer het verwijt worden gemaakt onvoldoende informatie te hebben verstrekt.
  3. Formuleer uw advies zorgvuldig. In een eventuele procedure kan de OR geen beroep doen op argumenten die niet in zijn advies zijn genoemd. Formuleer uw advies dus met aandacht, indien u de mogelijkheid open wilt houden om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer.
  4. Schakel een extern adviseur in. Doorgaans doen OR-leden het werk voor de ondernemingsraad ‘erbij’. Een goed begrip van het reorganisatietraject vereist gedegen juridische, bedrijfsorganisatorische en vaak ook financiële kennis. Die heeft u als OR niet in huis. Daar is bij de totstandkoming van de WOR rekening mee gehouden. U kunt een advocaat of organisatieadviseur inschakelen, op kosten van de onderneming.

Advocaat ondernemingsraad

Onze advocaten zijn vaste sparringpartner van menig OR. Wij staan u graag bij in een reorganisatietraject. Met praktisch advies en heldere oplossingen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor

OR De Voogt
OR Smallsteps
OR Visma
OR MeteoGroup