Ontslag disfunctioneren

26 oktober 2015

Ontslag disfunctioneren: geen verbetertraject, geen ontslag

Met de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht (Wet werk en zekerheid) per 1 juli 2015 is het nog belangrijker voor een werkgever om goed na te denken over wat de reden is voor ontslag en hoe dit voldoende kan worden onderbouwd. Dat het ‘schieten met hagel’ voor een werkgever weinig zin heeft en een ontslag wegens disfunctioneren écht gepaard zal moeten gaan met een verbetertraject, blijkt uit de volgende uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 16 oktober 2015.

Redenen voor ontslag

De Wet werk en zekerheid geeft de volgende acht ‘redelijke gronden’ om de arbeidsovereenkomst te beëindigen:

(a) bedrijfseconomisch ontslag;
(b) ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is;
(c) frequent ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering,
(d) disfunctioneren;
(e) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
(f) werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar;
(g) verstoorde arbeidsrelatie; of
(h) andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

De casus: ontslag zonder verbetertraject

De werknemer in kwestie is op 15 mei 2008 in dienst getreden bij Thales en werkzaam als Department Manager PRO. Thales heeft om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht, op vier gronden. Disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar handelen en andere omstandigheden.
Thales meent – kort samengevat – dat er een fors aantal kostenoverschrijdingen te laat door de werknemer in kwestie zijn gesignaleerd en hij daar bovendien geen grip op heeft weten te krijgen. Eén en ander zou spelen sinds 2011 en de druppel zou een aanzienlijke – recente- overschrijding op het Goalkeeper-project zijn.

Werknemer meent dat van disfunctioneren geen sprake is. Werknemer stelt dat hij in maart 2015 door zijn direct leidinggevende is afgerekend op een tegenvallend resultaat op het project Goalkeeper waarbij geen enkele mogelijkheid meer is geboden om verbetering te laten zien.

Geen ontslag

De kantonrechter overweegt dat, nu de gestelde omstandigheden enkel zijn terug te voeren op de gestelde ongeschiktheid van werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, de zaak op die ontslaggrond zal worden beoordeeld. De kantonrechter stelt dat hetgeen door Thales is aangedragen, bepaald onvoldoende is om te kunnen spreken van een voldragen ontslaggrond op de g-, h- dan wel e-grond.

Met betrekking tot het gestelde disfunctioneren overweegt de kantonrechter dat Thales haar stellingen niet heeft kunnen onderbouwen met beoordelingsverslagen over de jaren tot en met 2013. Eerst in het Appraisal 2014 staan enkele kanttekeningen, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter overweegt dat op basis van de voorhanden zijnde gegevens onduidelijk is of werknemer tekort is geschoten in zijn functie. Ook indien werknemer wel tekort zou zijn geschoten, geldt dat de verzochte ontbinding afgewezen zou moeten worden nu niet gebleken is dat de werknemer voldoende tijd en gelegenheid is geboden om zijn functioneren op peil te brengen (een verbetertraject). De kantonrechter gaat over tot afwijzing.

Laat uw dossier beoordelen

Per redelijke grond zal het UWV of de kantonrechter moeten bekijken of er voldoende grond voor beëindiging is. Bovendien is beëindiging van het dienstverband onder de WWZ alleen mogelijk als herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, eventueel met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet aan de orde kan zijn (bijvoorbeeld bij verwijtbaar handelen van de werknemer).

Als de ontslaggrond onvoldoende kan worden onderbouwd en/of het UWV of kantonrechter van oordeel zijn dat er wel herplaatsingsmogelijkheden zijn, zal in principe een afwijzing moeten volgen. Een te mager dossier kan na 1 juli 2015 dus in een procedure niet meer worden gerepareerd met een hogere vergoeding.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten om uw dossier te laten beoordelen. Zo weet u waar u aan toe bent.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten