Ontslag disfunctioneren

18 april 2017

Ontslag disfunctioneren: goed vastgelegd verbetertraject vereist

Nog steeds gaat het vaak mis met het goed vastleggen van het disfunctioneren van een medewerker. Zeker na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ligt de lat voor werkgevers hoog.

Ontslag aanvragen

Een niet goed onderbouwd ontslagdossier komt een werkgever doorgaans duur te staan. Als de werkgever met een half dossier ontslag aanvraagt, is het risico groot dat de kantonrechter dit afwijst. De werknemer die juridisch advies inwint, zal dit ook te horen krijgen. Dit maakt de onderhandelingspositie van de werknemer sterk.

Werkgever dient verbeterplan op te stellen

Een werkgever kan er niet mee volstaan tegen een werknemer te zeggen dat hij disfunctioneert en dat de werknemer zelf maar een verbetertraject dient op te stellen. Het is aan de werkgever om inzichtelijk te maken waar het disfunctioneren nu precies uit bestaat. Ook is het in de eerste plaats aan de werkgever zelf om een verbeterplan op te stellen en het verbetertraject goed te monitoren. Alle stappen in dit proces moeten goed schriftelijk worden vastgelegd, zodat hierover geen discussie kan ontstaan.

Opbouw ontslagdossier

Een voorbeeld van een niet goed opgebouwd ontslagdossier, komt aan de orde in de uitspraak van de kantonrechter te Almere van 19 maart 2017. Het betrof een werknemer die vanaf 2007 in dienst was. Vanaf 2009 werd de werknemer aangesproken op enkele ontwikkelpunten. Begin 2010 kreeg de werknemer te horen dat hij een verbeterplan moest opstellen. Eind oktober 2010 deed werknemer dit. In 2011, 2012 en 2013 ging het beter. Volgens de werkgever ging het vanaf halverwege 2014 weer mis. De werknemer moest om die reden weer een verbeterplan opstellen. Dit deed de werknemer niet. Er volgde verschillende verzoeken van de werkgever om een verbeterplan. Uiteindelijk leverde de werknemer pas in maart 2016 een verbeterplan aan. Volgens de werkgever voldeed het verbeterplan niet. De werkgever stelde om die reden begin april 2016 zelf een verbeterplan op dat in mei 2016 door de werknemer akkoord werd bevonden. Na een ziekmelding werd een mediationtraject gestart. Volgens de werkgever leidde dit, net als het verbetertraject, niet tot een verbetering in het functioneren van de werknemer. Eind oktober 2016 trok de werkgever dan ook de conclusie dat het functioneren onvoldoende was verbeterd en dat de arbeidsrelatie door de wijze waarop het traject was verlopen bovendien verstoord was geraakt. Een andere passende functie zou niet voorhanden zijn en zou volgens de werkgever, gelet op de houding en het gedrag van de werknemer, ook geen serieuze optie zijn. De werkgever verzocht de kantonrechter om die reden tot ontbinding over te gaan van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Ontslag aanvechten

De werknemer was het met de conclusie van de werkgever oneens en voerde verweer. Het belangrijkste verweer van de werknemer was dat als de werkgever vond dat verbetering noodzakelijk was, hij een verbeterplan had moeten opstellen of in ieder geval daarbij had moeten helpen. De kantonrechter was het hiermee eens. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij daarin een meer sturende rol inneemt en duidelijke, concrete en meetbare doelstellingen formuleert en daarbij, waar mogelijk, ook ondersteuning aanbiedt bijvoorbeeld in de vorm van coaching of cursussen. Hierin was de werkgever tekort geschoten en werd de ontslaggrond disfunctioneren afgewezen. Dit terwijl uit de uitspraak zelf wel volgt dat er al lange tijd gesprekken werden gevoerd.

Een gemiste kans dus voor de werkgever, nu onvoldoende was vastgelegd wat precies de verbeterpunten waren.

Ook de ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding werd afgewezen, omdat weliswaar wrijving in de samenwerking was ontstaan, maar van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding naar het oordeel van de kantonrechter nog geen sprake was.

Ontslag juridisch advies

Het uiteindelijke oordeel van de kantonrechter was dus dat de verzochte ontbinding werd afgewezen. Deze uitspraak laat zien dat het belangrijk is om een goed dossier op te bouwen als werkgever. Ook laat het zien dat het als werknemer kan lonen, als er geen goed dossier is, om het ontslag aan te vechten. Juist doordat wij voor zowel werkgevers als werknemers optreden, weten wij goed welke belangen aan beide kanten spelen en kunnen wij u goed adviseren.

Belt u onze arbeidsrecht advocaten gerust vrijblijvend zodat wij kunnen doorspreken waar wij u mee van dienst kunnen zijn.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten