Ontslag onderwijs
11 jauari 2013

Ontslag onderwijs; geen ontbindingsvergoeding

In haar beschikking van 15 november 2012 (LJN: BY7603) heeft de kantonrechter Amsterdam bepaald dat aan een bij de onderwijsinstelling ROC Amsterdam werkzame conciërge geen ontbindingsvergoeding wordt toegekend, (mede) vanwege het feit dat zij aanspraak kan maken op een bovenwettelijke WW-uitkering.

De zaak

Als gevolg van bezuinigingen zijn de leerlingenaantallen bij het ROC Amsterdam sterk teruggelopen, als gevolg waarvan het bestuur heeft besloten de organisatie te reorganiseren. In het kader van die reorganisatie wordt het personeelsbestand afgeslankt en is de arbeidsplaats van de betreffende (arbeidsongeschikte) werkneemster komen te vervallen. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd omtrent de voorgenomen reorganisatie en met de vakverenigingen is een sociaal plan overeengekomen. Het ROC Amsterdam heeft verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, conform de voorzieningen uit het sociaal plan.

Bovenwettelijke WW-uitkering

De positie van medewerkers van een onderwijsinstelling wijkt af van die van de reguliere werknemer. Ook bij ontslag in het onderwijs. Vaak bestaat er recht op een aanvullende WW-uitkering. Dat betekent dat zowel in hoogte als duur van de WW-uitkering in positieve zin kan worden afgeweken van de reguliere uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet.

Ontbinding zonder vergoeding

De kantonrechter oordeelt dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid van werkneemster en ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding. De kantonrechter overweegt dat er geen vergoeding wordt toegekend omdat werkneemster gedurende vijf jaar gebruik kan maken van een mobiliteitstraject en recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering waardoor zij tot 1 juli 2017 recht heeft op een Werkloosheidsuitkering ter hoogte van 70% van haar laatstverdiende loon.

De positie van de medewerker in het het onderwijs is -arbeidsrechtelijk gezien- een bijzondere. De regelgeving is ingewikkeld en omvangrijk. Deskundig advies is dan ook geen overbodige luxe. Voor meer informatie en/of nader advies kunt u terecht bij Sec Arbeidsrecht Advocaten in Haarlem of Amsterdam. Wij begeleiden en adviseren werknemers die werkzaam zijn in het onderwijs.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten