Reorganisatie

7 maart 2017

Reorganisatie; functie vervallen maar toch geen ontslag

De uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam van 20 januari 2017 laat zien dat werkgevers hun verplichting om zorgvuldig te kijken naar herplaatsingsmogelijkheden serieus moeten nemen. Doet een werkgever dat onvoldoende dan kan dit ertoe leiden dat een arbeidsovereenkomst die is beëindigd weer wordt hersteld. Dat betekent dat de betreffende werknemer weer tot het werk moet worden toegelaten en de salarisbetaling (met terugwerkende kracht) moet worden hervat.

Verval functie reorganisatie

In deze zaak werd een werknemer die 28 jaar bij Blokker had gewerkt ontslagen. Zijn functie als Manager Technische Dienst was als gevolg van een reorganisatie komen te vervallen. Blokker had om deze reden toestemming aan het UWV gevraagd om de arbeidsovereenkomst van deze werknemer op te zeggen. Het UWV verleende toestemming waarna Blokker de arbeidsovereenkomst had opgezegd per 1 januari 2017.

Werknemer oneens met oordeel UWV

De werknemer vond dat het UWV ten onrechte toestemming aan Blokker had verleend om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. Werknemer startte een procedure bij de kantonrechter waarin hij de kantonrechter verzocht de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen en Blokker te veroordelen om de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2017 te herstellen.

Alternatieve passende functie

De werknemer voerde in de procedure aan dat hij had gesolliciteerd op een andere functie, te weten de functie van SSC ICT, maar dat hij op deze sollicitatie helemaal geen reactie had gekregen. Hij stelde zich dan ook op het standpunt dat er wel herplaatsingsmogelijkheden waren en dat Blokker ten onrechte geen herplaatsing had aangeboden. In de procedure heeft Blokker dit betwist. Blokker wees hierbij op een interne emailwisseling waarin het standpunt werd ingenomen dat de werknemer niet aan de gewenste senioriteit voldeed voor de functie van SSC ICT. De kantonrechter vond deze interne emailwisseling onvoldoende. Blokker slaagde er niet in goed te onderbouwen waarom de functie niet passend was. De werknemer had immers wel aantoonbare ICT ervaring.

Werkgever moet kunnen onderbouwen waarom functie niet passend is

Uit de uitspraak volgt dat het aan Blokker was om, bijvoorbeeld door overlegging van de vacaturetekst met functieomschrijving en functie-eisen, te onderbouwen dat deze functie – ook na scholing – niet passend was voor de werknemer. De kantonrechter vond dat dit te meer op de weg van Blokker lag, omdat Blokker helemaal geen sollicitatiegesprek met de werknemer had gevoerd en er kennelijk direct van overtuigd was dat de functie niet passend was, terwijl Blokker dat onvoldoende kon motiveren.

Herstel arbeidsovereenkomst

Gelet hierop oordeelde de kantonrechter dat de functie wel passend was en dat de werknemer derhalve in dienst had kunnen blijven. Los hiervan overwoog de kantonrechter ook nog dat binnen een groot concern als Blokker niet voorstelbaar was dat er geen andere alternatieve passende functies voorhanden waren. Kortom; Blokker kon onvoldoende inzichtelijk maken dat zij zich had ingespannen om de werknemer te herplaatsen. Dit kwam Blokker duur te staan, want de arbeidsovereenkomst werd met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 hersteld door de kantonrechter.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten