Verplicht overstappen naar payrollonderneming

7 april 2014

Verplicht overstappen naar payrollonderneming?

Zoals eerder uiteengezet in het artikel Payrolling: meer dan verlichting van de administratieve last van de werkgever kunnen ondernemingen er voor kiezen hun personeelsadministratie uitbesteden aan een zogenaamde payrollonderneming. Dit heeft als gevolg dat een werknemer (formeel) in dienst treedt van (payroll)onderneming A, terwijl feitelijk wordt gewerkt voor onderneming B, de werkmaatschappij. Maar kan de werknemer van een werkmaatschappij worden verwacht in dienst te treden bij een payrollonderneming?

Verplicht overstappen naar payrollonderneming?

In het arrest in kort geding van 25 maart 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:2340) heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over een zaak waarin een werknemer van een werkmaatschappij een detacheringsovereenkomst had getekend met een payrollonderneming. Door het ondertekenen van de detacheringsovereenkomst kwam de werknemer in een slechtere positie terecht, omdat hierdoor onder meer opgebouwde rechten bij de werkmaatschappij werden prijsgegeven en een CAO met minder voordelige voorwaarden van toepassing werd op diens dienstverband.

Zware toets overstap

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld, dat – net als bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst – een werknemer slechts kan worden gehouden aan een ondubbelzinnige, op beëindiging gerichte wilsverklaring waarbij de arbeidsovereenkomst bij de werkmaatschappij wordt ingeruild voor een detacheringsovereenkomst. Dientengevolge dient de werkgever – d.w.z. de werkmaatschappij – zich met een redelijke mate van zorgvuldigheid ervan te vergewissen of de werknemer de gevolgen van het ondertekenen van de detacheringsovereenkomst heeft ingezien. In de onderhavige zaak had de werkmaatschappij weliswaar met alle betrokken werknemers alle aspecten van de te ondertekenen detacheringsovereenkomst besproken, maar niet is gebleken dat de werkmaatschappij heeft onderzocht of de verklaring van de werknemer (bestaande uit het ondertekenen van de detacheringsovereenkomst) ook daadwerkelijk overeenkwam met diens werkelijke wil. Dientengevolge heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld, dat het heel goed mogelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld, dat er tussen de werknemer en de werkmaatschappij nog altijd een arbeidsovereenkomst bestaat en de tussen werknemer en de payrollonderneming overeengekomen detacheringsovereenkomst geen rechtskracht toekomt.

Voor de werkgever betekent bovenbedoeld arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden dat hij – net als bij een beëindiging van het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst – de werknemer duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het inruilen van zijn arbeidsovereenkomst voor een detacheringsovereenkomst. Bovendien moet het de werkgever duidelijk zijn dat de werknemer er daadwerkelijk voor kiest om in dienst te treden bij een payrollonderneming. Ongeacht deze informatie- en onderzoeksplicht dient de werknemer zich ervan bewust te zijn dat van hem of haar niet kan worden verwacht op elk voorstel van een werkgever in te gaan.

Mocht u enige vragen hebben over wijziging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan wel over payrolling, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen middels het algemene telefoonnummer zoals vermeld op deze website.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten