Verzekeringsplicht werkgever voor ZZP’ers?
13 augustus 2013

Verzekeringsplicht werkgever voor ZZP’ers?

Artikel 7:658 BW ziet op de verplichting van de werkgever om een veilige werkomgeving te verschaffen aan de werknemer, zodat ongevallen worden voorkomen. Er zijn echter gevallen waarin de werknemer geen beroep kan doen op artikel 7:658 BW, hoewel hij schade lijdt tijdens het verrichten van zijn werk. In dit verband moet men denken aan verkeersongevallen. In de rechtspraak is – op grond van goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW – aangenomen, dat in deze gevallen een verzekeringsplicht op de werkgever rust. Ofwel, de werkgever is verplicht een behoorlijke verzekering af te sluiten voor werknemers, die werkzaamheden verrichten die ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeluk.

Zoals uiteengezet in het artikel Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’er, is in het arrest Davelaar/Allspan Barneveld B.V. door de Hoge Raad bepaald, dat een ZZP’er de schade die hij lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval mogelijk kan verhalen op diens opdrachtgever ex artikel 7:658 lid 4 BW. In navolging van het arrest Davelaar/Allspan Barneveld B.V. rijst de vraag of een ZZP’er een beroep toekomt op de verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW. De Rechtbank Midden-Nederland heeft in haar uitspraak van 17 juli 2013 (ECLI:NL:RBMNE:2013:2855) deze vraag ontkennend beantwoord.

De Rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over de zaak, waarin een ZZP’er – werkzaam in zijn voegersbedrijf – als bestuurder van de bedrijfsauto van de werkgever c.q. opdrachtgever een eenzijdig ongeval is overgekomen, waarbij de ZZP’er ernstig gewond is geraakt. Kortweg stelt de ZZP’er zich op het standpunt dat hetgeen is bepaald in het arrest Davelaar/Allspan Barneveld B.V. ten aanzien van de zorgplicht ex art. 7:658 BW evengoed dient te gelden voor de verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW. De ZZP’er is van mening dat zijn opdrachtgever een inzittendenschadeverzekering diende af te sluiten, op grond waarvan zijn schade zou zijn gedekt. Door dit te hebben nagelaten, dient de opdrachtgever de ongevalsschade te vergoeden. De Rechtbank gaat niet mee in de redenering van de ZZP’er. De verplichting ex artikel 7:611 BW is gebaseerd op de rechtstreeks uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende eisen van de redelijkheid en billijkheid. Een met artikel 7:658 lid 4 vergelijkbaar artikel is niet voorhanden. Artikel 7:611 BW ziet niet (primair) op werkgeversaansprakelijkheid, maar strekt tot aanvulling, dan wel beperking op de in het arbeidsrecht geldende verhoudingen en niet tussen opdrachtgever en opdrachtnemer c.q. ZZP’er.

Het beantwoorden van de vraag in hoeverre een werkgever gehouden is door een werknemer of ZZP’er geleden schade te vergoeden, is doorgaans complex en zeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wanneer u vragen heeft over werkgeversaansprakelijkheid, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen middels de contactinformatie, zoals vermeld op deze website.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten