kies uw ontslaggrond zorgvuldig
16 mei 2017

Werkgever: kies uw ontslaggrond zorgvuldig

Een verkeerd gekozen ontslaggrond, kan grote gevolgen hebben. In de zaak waar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 19 april 2017 over oordeelde, leidde een verkeerde ontslaggrond ertoe dat een arbeidsovereenkomst die was ontbonden toch weer moest worden hersteld. Waar de werkgever dus dacht dat de arbeidsovereenkomst op correcte wijze was afgewikkeld, moest de werkgever een aantal maanden later toch weer een arbeidsovereenkomst aanbieden en moest hij zelfs het salaris (met terugwerkende kracht!) weer betalen.

Gewijzigde marktomstandigheden

In deze zaak ging het om een 55 jaar oude werknemer die al 21 jaar in dienst was van Arcadis als toezichthouder. In 2015 werd het vak toezichthouden tegen het licht gehouden. Tot dat moment was het vrij eenvoudig geweest voor Arcadis om deze toezichthouder na afloop van een project op een volgend project tewerk te stellen. De marktomstandigheden waren echter gewijzigd waardoor het veel lastiger werd voor Arcadis om de werknemer op projecten te plaatsen. Bovendien gaf Arcadis aan dat deze werknemer te duur was om projecten waar hij op zou worden ingezet winstgevend af te kunnen sluiten. Arcadis stelde zich op het standpunt dat zijn salaris niet meer marktconform was wat voor een belangrijk deel zou komen doordat de werknemer zijn eigen ontwikkeling onvoldoende had verbreed en onvoldoende aandacht had besteed aan de schriftelijk kant van het vak (verslagen opstellen, brieven opstellen, etcetera).

In september 2015 deed Arcadis een voorstel aan de werknemer om: i) door te gaan in de hoop toch interessante klussen te vinden waarop de werknemer kostenneutraal of met een kleine winst zou kunnen worden ingezet; ii) van beide kanten financieel te investeren wat voor de werknemer zou betekenen dat zijn salaris van € 4.071,00 bruto per maand zou worden teruggebracht naar € 3.500,000 bruto per maand of iii) tot beëindiging van het dienstverband over te gaan.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De werknemer stemde niet in met een salarisverlaging en ook niet met een beëindigingsregeling. Vervolgens deed Arcadis verschillende pogingen om werknemer te werk te stellen. Toen dat niet lukte, diende Arcadis in juli 2016 een ontbindingsverzoek in met als grondslag disfunctioneren. De kantonrechter ging hierin mee en ontbond de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2016 onder toekenning aan de werknemer van de transitievergoeding.

Hoger beroep

Het Gerechtshof was echter van oordeel dat het gebrek aan mogelijkheden om de werknemer structureel op projecten in te zetten omdat hij te duur zou zijn, duiden op bedrijfseconomische omstandigheden die de tewerkstelling belemmeren. Als de werkelijke ontslaggrond bedrijfseconomische redenen betreffen, dient een werkgever een procedure te starten bij UWV en geen ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter wegens disfunctioneren.

Het Gerechtshof gaf daarbij ook nog aan dat ook als de lijn van Arcadis zou worden gevolgd dat de gewijzigde marktomstandigheden tot nieuwe functie-eisen heeft geleid ook niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van ongeschiktheid van de betreffende werknemer. Op dit punt oordeelde het Gerechtshof dat de werknemer in de jaren 2011 tot en met 2014 nog goede tot uitstekende beoordelingen had gekregen. Er waren geen waarschuwingsbrieven gestuurd of verslagen overgelegd waaruit bleek dat de werknemer erop was aangesproken dat hij niet aan de nieuwe eisen voldeed en met name niet in welk opzicht verbetering nodig was. Arcadis had meteen een voorstel met 3 opties voorgelegd zonder optie 1 (doorgaan op dezelfde weg) daadwerkelijk serieus te onderzoeken. Arcadis had geprobeerd een oplossing te vinden in een ingrijpende salarisverlaging. Arcadis had echter ook de mogelijkheid moeten bieden om de werknemer de gelegenheid te bieden zijn functioneren te verbeteren op de ontwikkelpunten om zodoende te kunnen voldoen aan de nieuwe functie-eisen. Arcadis was hierin tekort geschoten door geen concreet verbetertraject aan te bieden en ook geen concrete begeleiding of scholing aan te bieden. Zonder deze inspanningen is het volgens het Gerechtshof niet verwonderlijk dat het niet lukte om de werknemer succesvol te werk te stellen. Het Gerechtshof rekende dit Arcadis aan. Al zou dus naar de zaak gekeken worden vanuit de ontslaggrond “disfunctioneren” dan was het Gerechthof van oordeel dat hiervan geen sprake was.

Het Gerechtshof veroordeelde Arcadis om deze reden om de arbeidsovereenkomst te herstellen met ingang van 1 december 2016 (de ontbindingsdatum) onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Transitievergoeding

De transitievergoeding die de kantonrechter in eerste instantie had toegekend, maar die nog niet was betaald, hoefde niet meer te worden betaald. Bij een herstel van de arbeidsovereenkomst met volledige terugwerkende kracht tot de ontbindingsdatum heeft de werknemer in kwestie geen recht meer op de transitievergoeding.

Advocaat arbeidsrecht

Belangrijk is dan ook om in een vroeg stadium deskundig advies in te winnen zodat de juiste ontslaggrond kan worden bepaald en u niet op een later moment voor onaangename verrassingen komt te staan. Belt u ons gerust vrijblijvend als u vragen heeft. Onze arbeidsrecht advocaten helpen u graag.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten