Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Vernietiging concurrentiebeding; gebruikelijke termijn 12 maanden

Teneinde te voorkomen dat een ex-werknemer zijn voormalig werkgever gaat beconcurreren met kennis en kunde opgedaan bij die werkgever, wordt in de praktijk veelvuldig een concurrentie- en/of relatiebeding overeengekomen. Omdat een dergelijk beding verstrekkende gevolgen voor de werknemer kan hebben, is in artikel 7:653 lid 2 BW opgenomen dat de rechter een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk kan vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 mei 2013 (zaaknr. 200.122.421/01) geoordeeld over de handhaafbaarheid van een tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding. De feiten lagen als volgt.

Concurrentiebeding van 24 maanden

Werknemer treedt per 1 januari 2010 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als sales manager in dienst bij bij Multiwal. Onderdeel van de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding, met een looptijd van 24 maanden. Op overtreding van het beding is een boete gesteld.

Op 31 december 2011 eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege; de werknemer stelde geen prijs op verlenging daarvan. Werknemer krijgt vervolgens in 2012 het aanbod van Parthos B.V., een grote concurrent van Multiwal, om per 2 januari 2013 bij haar in dienst te treden als medewerker buitendienst/projectleider Movable walls/Interior contracting.

Werknemer heeft Multiwal op 2 november 2012, ondanks het dan nog geldende concurrentiebeding, verzocht om bij Parthos in dienst te mogen treden. Dat verzoek is door Parthos afgewezen, waarop werknemer in kort geding gevorderd heeft het concurrentiebeding te schorsen dan wel te matigen op zodanige wijze dat hij bij Parthos in dienst mag treden. Daarover heeft uiteindelijk het Hof Den Haag in de beroepsprocedure te oordelen.

Concurrentiebeding niet te handhaven; 12 maanden is gebruikelijke termijn

Het hof oordeelt dat partijen een concurrentiebeding zijn overeengekomen voor de duur van 24 maanden en dat deze termijn aanmerkelijk langer is dan de – in het algemeen gesproken – steeds meer gebruikelijke periode van (maximaal) 12 maanden. Hoe langer de duur van een concurrentiebeding, des te groter de beperking die daaruit voor de (gewezen) werknemer voortvloeit en des te zwaarder het belang van de werkgever moet zijn wil sprake zijn van een situatie waarin de werknemer door het beding niet onbillijk wordt benadeeld (art. 7:653 lid 2 BW), aldus het Hof.

Het Hof schorst het concurrentiebeding gedeeltelijk vanaf 1 oktober 2013 en wel aldus dat werknemer vanaf die datum bij Parthos in dienst kan treden maar waarbij het concurrentiebeding van kracht blijft voor zover daarin een relatiebeding is begrepen. Het Hof heeft daarbij verder onder meer nog uitdrukkelijk aandacht besteed aan de aanzienlijke duur welke werknemer al niet meer bij Multiwal werkzaam is geweest; de onmogelijkheid tot het vinden van ander werk en het eindigen van de WW-uitkering van werknemer per 1 oktober 2013.

Advies concurrentiebeding

Bij het beoordelen van de vraag of een concurrentiebeding gehandhaafd kan worden zijn worden alle relevante omstandigheden van het geval gewogen. U doet er goed aan om tijdig advies in te winnen over de handhaafbaarheid van een non-concurrentiebeding.

Onze advocaten adviseren u graag.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor