Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan een enorme last blijken bij het vinden van een nieuwe baan. De boete gesteld op het overtreden daarvan is dikwijls fors. Gelukkig is niet ieder beding geldig en kunt u zich bovendien tot de rechter wenden om het beding te laten toetsen.

De eisen aan het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen. Ook als het concurrentiebeding geldig is overeengekomen is het echter niet altijd (volledig) door uw werkgever te handhaven. Zo is het de vraag of een concurrentiebeding nog geldig is indien u van functie bent veranderd, terwijl het aanvankelijk overeengekomen concurrentiebeding niet is gewijzigd. Er kan bij de kantonrechter om gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding worden verzocht. Ook kan u in een kort geding procedure verzoeken het concurrentiebeding te schorsen.

Concurrentiebeding contract voor bepaalde tijd

Vanaf 2015 is het niet langer toegestaan om in een tijdelijk arbeidscontract een concurrentiebeding op te nemen. Een uitzondering is alleen mogelijk als de werkgever in het contract gemotiveerd opneemt dat en waarom hij zwaarwichtige bedrijfsbelangen heeft bij het overeenkomen van een concurrentiebeding. Ontbreekt de motivering, dan is het beding nietig en kan daar dus geen beroep op worden gedaan.

De lat voor het aannemen van zwaarwichtige bedrijfsbelangen ligt hoog. Het moet gaan om een positie binnen het bedrijf die erg concurrentiegevoelig is. Het belang van werkgever om zich te wapenen tegen een concurrent moet zwaarder wegen dan het belang van werknemer om zich vrij op de arbeidsmarkt te kunnen begeven. Als de motivering wel is opgenomen maar de werknemer twijfelt over de houdbaarheid daarvan, dan kan hij dit voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter kan het beding vernietigen.

Komt er een einde aan de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? In dat geval kan er geen beroep meer op het concurrentiebeding worden gedaan.

Procedure concurrentiebeding

In de procedure bij de kantonrechter zal deze moeten inschatten of het beding voor matiging of vernietiging in aanmerking komt. De rechter zal daartoe de belangen van uw werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding, en uw belang tot matiging daarvan moeten afwegen. Een scala aan argumenten kan aan beide kanten worden aangevoerd.

Toetsen concurrentiebeding

In de afweging van de kantonrechter worden onder meer de volgende aspecten in aanmerking genomen:

  • genoten scholing bij de werkgever;
  • de lengte van het dienstverband;
  • opgedane knowhow bij werkgever;
  • in hoeverre het bedrijfsdebiet van werkgever in gevaar komt bij overtreding van het concurrentiebeding;
  • of u een aanmerkelijke positieverbetering kunt realiseren;
  • in hoeverre u beperkt wordt in uw toekomstperspectieven door het concurrentiebeding.

Of de rechter een concurrentiebeding zal beperken hangt verder af van de redelijkheid van dit beding. Zo zal een concurrentiebeding dat naar regio of tijd erg ruim is opgesteld sneller voor beperking in aanmerking komen dan een beding dat de werkzaamheden nauwkeurig beschrijft en naar een redelijke tijd en regio is beperkt.

Indien u wenst over te stappen naar een concurrent raden wij u aan vooraf contact met ons te nemen om uw risico’s in te schatten. Indien u zomaar overstapt kan het zijn dat u bij de nieuwe werkgever niet aan de slag mag, terwijl de arbeidsovereenkomst met uw oud-werkgever is geëindigd.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Wat is een concurrentiebeding?

Met een concurrentiebeding probeert een werkgever te verhinderen dat zijn concurrent voordeel doet met de kennis die een werknemer bij zijn bedrijf heeft opgedaan. Het belet de werknemer dus om in dienst te treden bij een andere werkgever.

Kan mijn werkgever mij houden aan het concurrentiebeding?

Een concurrentie- en relatiebeding zijn voorbeelden van bedingen die postcontractuele werking hebben. Dat wil zeggen dat de bedingen blijven gelden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Indien het beding geldig is overeengekomen kan het de werknemer ernstig beperken in het vinden van een nieuwe baan. Het beding kan worden voorgelegd aan de kantonrechter, die het op de rechtsgeldigheid kan beoordelen en eventueel kan matigen of vernietigen. Voordat men naar de kantonrechter stapt, is het vaak raadzaam eerst in onderling overleg met de werkgever te proberen (de werking en reikwijdte van) het beding te bespreken en daar nadere afspraken over te maken.

Is een concurrentiebeding toegestaan bij een tijdelijk contract?

In een arbeidscontract met een bepaalde duur mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen als de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan aanvoeren. Een werkgever dient dit schriftelijk te motiveren in de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zonder motivering is het concurrentiebeding nietig en dus ongeldig.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor