Wetsvoorstel mobiliteitbonussen

15 juli 2012

Wetsvoorstel mobiliteitbonussen

Recent is aan de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Mobiliteitsbonus aangeboden. Dit wetsvoorstel ziet op wijzingen aan en aanvullingen op de Wet financiering sociale verzekeringen.

Memorie van Toelichting

Uit de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel blijkt, dat de wetswijziging ten doel heeft de dynamiek van de arbeidsmarkt te vergroten voor de groepen met de grootste achterstand, zijnde ouderen en arbeidsgehandicapten.

Onder werkloze ouderen (50+ jaar) zijn veel laagopgeleiden en/of werkzoekenden die vanuit ziekte/arbeidsongeschiktheid de WW instromen, terwijl de kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt al beperkt zijn vanwege hun leeftijd.

Onder arbeidsgehandicapten worden onder meer personen verstaan, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (bijv. een WIA, WAO of Wajong). Net zoals ouderen zijn de vooruitzichten van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt beperkt.

Door de wetswijziging moeten werkgevers (financieel) worden gestimuleerd om ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Kortweg, wordt een werkgever een bonus in het vooruitzicht gesteld van € 7.000,- per werknemer per jaar gedurende maximaal 3 jaar, hetgeen moeten leiden tot een vergroting arbeidsvraag en vermindering van de uitkeringslasten.

Veranderingen conform het Wetsvoorstel

  • Verhoging van de huidige premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde ouder van € 6.500 naar
    € 7.000.
  • Verhoging van de huidige premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte, die tenminste het minimumloon gaan verdienen gaat, van € 2.042 naar € 7.000, terwijl voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten, die met loondispensatie gaan werken, een premiekorting geldt van € 3.500.
  • De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van ouderen van 62+ jaar vervalt en wordt niet vervangen door een werkbonus werkgevers.

De mobiliteitsbonussen worden voldaan in de vorm van een premiekorting. De werkgever zal – net als voorheen – moeten aantonen dat hij gerechtigd is de premiekorting toe te passen en deze zelf moeten toepassen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten