Wijzigingen arbeidsrecht
25 maart 2014

Wijzigingen arbeidsrecht; 4 praktische tips voor werkgevers

Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De voorgestelde wijzigingen rondom arbeidsovereenkomstenrecht en ontslag zijn ingrijpend. De eerste wijzigingen moeten al per 1 juli a.s. ingaan. Hieronder een beknopt overzicht van die wijzigingen.

Proeftijd contract bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of korter duurt, kan geen proeftijd meer worden overeengekomen.

Tip Indien u een proefperiode van een maand wilt afspreken in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dient die overeenkomst dus een minimale duur van zeven maanden te hebben. Ook kunt u uiteraard – bij wijze van proef – eerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten voor de duur van één of twee maanden en deze bij tevredenheid over het functioneren verlengen. Deze optie gaat wel ten koste van het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd dat gesloten mag worden.

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag vanaf 1 juli 2014 geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat hij zwaarwichtige bedrijfsbelangen heeft om een non-concurrentiebeding af te spreken. Bij zwaarwichtige omstandigheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het werkzaam zijn in een bijzondere functie die erg concurrentiegevoelig is, waardoor het belang van de werkgever om zich te beschermen tegen een overstap naar de concurrent prevaleert boven het belang van werknemer. Zonder die motivering is het beding nietig. Wanneer de motivering wel is opgenomen maar de werknemer meent dat er geen sprake (meer) is van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen die een concurrentiebeding noodzakelijk maken, kan hij dit voorleggen aan de rechter, die het beding vervolgens kan vernietigen.

Tip Wilt u een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd, dan dient in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd te worden waarom er sprake is van bijzondere omstandigheden die een concurrentiebeding rechtvaardigen. Doet u dit niet, dan is het beding op voorhand nietig. Dit vraagt dus om aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Aanzegtermijn contract bepaalde tijd

Met de bij het wetsvoorstel geïntroduceerde ‘aanzegtermijn’ dient de werkgever werknemer een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of er voortgezet wordt, alsmede onder de voorwaarden waaronder eventueel kan worden voortgezet. Die regeling geldt (als de wet per 1 juli 2014 in werking treedt) per 31 juli 2014 en dus ook voor ‘oude contracten’. De verplichting geldt niet voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een datum die niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld gedurende vervanging bij ziekte) en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd korter dan 6 maanden.

De sanctie bij het niet naleven van de verplichting om schriftelijk te informeren beloopt een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van een maandsalaris en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato.

Tip Inventariseer nu welke contracten voor bepaalde tijd aflopen en agendeer uw aanzeggingen. Zodoende voorkomt u onnodige boetes.

Het blijft uiteraard nog afwachten of ook de eerste kamer instemt met het wetsvoorstel en of de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen gehaald gaat worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten