Zorgplicht 7:658

4 april 2013

Zorgplicht 7:658 en de opdrachtnemer

De zorgplicht, zoals neergelegd in art. 7:658 BW, ziet op plicht van de werkgever om een veilige werkomgeving te verschaffen aan de werknemer, zodat ongevallen worden voorkomen. Zoals eerder uiteengezet in het artikel ‘Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’er’ heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 23 maart 2012, LJN BV0616 (Davelaar/Allspan Barneveld B.V.) bepaald, dat de op de werkgever rustende zorgplicht ex art. 7:658 BW – op grond van de omstandigheden van het geval – ook geldt ten opzichte van een zelfstandig ondernemer, de zogenaamde ZZP’er.

De onderaannemer

Maar geldt de zorgplicht ook ten aanzien van ZZP’ers die door een ander dan de werkgever zijn ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer een ZZP’er inschakelt om werkzaamheden te verrichten aan een bouwproject van de hoofdaannemer?
Onder verwijzing naar bovengenoemd arrest heeft de rechtbank Almelo in haar vonnis van 28 maart 2013 (LJN: BZ5803) bepaald, dat een hoofdaannemer aansprakelijk kan zijn voor de schade van de ZZP’er, die de ZZP’er heeft opgelopen tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden in opdracht van de onderaannemer. Of de hoofdaannemer daadwerkelijk aansprakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Onderaannemer aansprakelijk uit hoofde van 7:658?

In de onderhavige zaak heeft een ZZP’er tijdens zijn werkzaamheden een ongeluk gehad, naar aanleiding waarvan zijn linkerbeen is geamputeerd. De ZZP’er vordert – onder meer – van de hoofdaannemer en onderaannemer vergoeding van de schade, die hij ingevolge het ongeluk lijdt. Of de hoofdaannemer aansprakelijk is deze schade te vergoeden, laat de rechtbank Almelo afhangen van de vraag of de ZZP’er voor zijn veiligheid bij het uitvoeren van diens werkzaamheden (mede) afhankelijk is geweest van de hoofdaannemer. In dit verband oordeelt de rechtbank Almelo, dat – hoewel de onderaannemer verantwoordelijk was voor de veiligheid van de ZZP’er bij het verrichten van zijn werkzaamheden – de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de situatie voor de bouwplaats in het algemeen. Desalniettemin wordt de vordering van de ZZP’er niet toegewezen, omdat de hoofdaannemer gemotiveerd heeft bestreden, dat de ZZP’er zijn werkzaamheden niet op voldoende veilige wijze heeft kunnen verrichten.
Uit het vonnis van de rechtbank Almelo blijkt dat het arrest van het Davelaar/Allspan-arrest een grote reikwijdte kan hebben. Naast het belang voor de werkgever (en werknemer), dat werkzaamheden in een veilige werkomgeving geschieden, dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat zijn aansprakelijkheid niet hoeft eindigen bij zijn eigen werknemers en/of de door hem ingeschakelde derden.

Mocht u enige vragen hebben over (de gevolgen van) een bedrijfsongeval, dan wel eventuele aansprakelijkstelling, kunt u contact opnemen met Sec Arbeidsrecht Advocaten middels het contactformulier of telefoonnummer, zoals aangegeven op deze website

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Ontslag advocaat

Belt u ons gerust. Wij staan u graag bij en kijken graag samen met u naar de mogelijkheden om een optimaal resultaat te bereiken als u onverhoopt wordt geconfronteerd met ontslag.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten