Directeuren

Directeuren

Als directeur wijkt uw arbeidsrechtelijke positie mogelijk af van die van de gewone werknemer. De eerste vraag die beantwoord zal moeten worden, is of u alleen de titel van directeur draagt of dat u ook bent benoemd tot statutair bestuurder. De positie van de statutair directeur in het arbeidsrecht is complex. Daarnaast zijn de belangen vaak groot. Deskundig advies is dan ook een must.

Arbeidsovereenkomst/ managementovereenkomst

Met een statutair directeur in loondienst wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. Omdat uw positie als bestuurder, met name ingeval van ontslag, een stuk minder sterk is dan die van een reguliere werknemer verdient het aanbeveling om enkele waarborgen op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Denkt u bijvoorbeeld aan opzegtermijnen en een vooraf afgesproken ontslagvergoeding, mocht het bedrijf de relatie willen beëindigen. Wij kunnen u helpen bij de onderhandeling over uw arbeidsvoorwaarden.

De praktijk laat daarnaast zien dat ook de constructie waarbij de bestuurder door middel van een managementovereenkomst ter beschikking wordt gesteld aan een andere vennootschap veel voorkomt. In dat geval is er geen arbeidsrechtelijke relatie tussen de inlenende vennootschap en de bestuurder. Doorgaans is deze relatie gemakkelijker te verbreken dan de bestuurder die een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap. Het is voor de bestuurder dan ook van belang dat zijn belangen worden gewaarborgd door middel van het sluiten van een goed geredigeerde managementovereenkomst. U kunt hierbij bijvoorbeeld maar niet uitsluitend denken aan de inbouw van een contractueel aangeboden vertrekregeling ingeval vennootschapsrechtelijk ontslag volgt.

Ontslag directeur

Om de vennootschapsrechtelijke band te beëindigen is een rechtsgeldig ontslagbesluit nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In principe leidt een vennootschapsrechtelijk ontslag ook tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Beëindigt u op eigen initiatief uw statutair directeurschap dan leidt dit in principe ook tot het einde van uw arbeidsovereenkomst. Voor een rechtsgeldig ontslagbesluit is het noodzakelijk dat het juiste orgaan op de in de wet en statuten bepaalde wijze tot het ontslag besluiten.

Fouten bij ontslag statutair directeur

Bij het vennootschapsrechtelijk ontslag worden dikwijls fouten gemaakt, waardoor een ontslag feitelijk niet rechtsgeldig wordt verleend. Zo wordt nogal eens ontslag verleend zonder de statutair directeur over het voorgenomen ontslag te horen. Ook oproeptermijnen worden dikwijls genegeerd. Indien het ontslagbesluit is genomen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen kan het hetzij nietig, hetzij vernietigbaar zijn.
Het reguliere arbeidsrecht is verder, met een aantal uitzonderingen, op u van toepassing. Zo zijn de opzegverboden gewoon van kracht. De preventieve ontslagtoets geldt niet voor u.

Vergoeding ontslag directeur

U heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst minimaal recht op de transitievergoeding (mits u minimaal 24 maanden in dienst bent). Daarnaast heeft u mogelijk recht op een aanvullende billijke vergoeding. De rechter zal hierbij toetsen of er sprake was van een redelijke grond voor beëindiging.

Geen bedenktermijn statutair bestuurder

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband ondertekent dan heeft u, in tegenstelling tot de reguliere werknemer, geen bedenktermijn waarbinnen u die overeenkomst kunt ontbinden.

Afwijking ketelregeling

In de arbeidsovereenkomst kan voor de statutair directeur worden afgeweken van de wettelijke maximale duur van contracten voor bepaalde tijd.

Advies positie statutair directeur

Deskundig arbeidsrechtelijk advies inwinnen teneinde problemen in de toekomst te voorkomen, dan wel reeds ontstane conflicten op te lossen, is gezien de complexiteit van uw rechtspositie en omvang van de belangen verstandig. Wij helpen u graag verder.

Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons