Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Als u wegens ziekte niet in staat bent om te werken wilt u zich niet bezighouden met arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals de doorbetaling van uw loon of re-integratie. Uit de praktijk blijkt helaas echter dat spanningen tussen werkgever en werknemer bij ziekte hoog kunnen oplopen. Het is dan ook goed om u door een arbeidsrecht specialist te laten informeren over zowel uw rechten en plichten bij ziekte, als die van uw werkgever.

Loondoorbetaling

Bij ziekte is uw werkgever verplicht gedurende twee jaar uw loon door te betalen. Wanneer uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie doet dan kan deze loondoorbetalingsplicht van twee jaar met maximaal een jaar worden verlengd. Tijdens deze periode kunt u niet wegens ziekte worden ontslagen.

Omvang loondoorbetaling

Uw werkgever is verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van uw loon door te betalen, gemaximeerd op het maximumdagloon. Op basis van de tussen u en uw werkgever gesloten arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO kan deze verplichting ook op een percentage hoger dan 70% zijn gesteld.

Re-integratieverplichting

Op u en uw werkgever rust een re-integratieverplichting. Uw werkgever zal er alles aan moeten doen om u weer terug te laten keren in uw eigen, of een andere passende functie binnen het bedrijf. Blijkt dit niet mogelijk dan dient uw werkgever te zoeken naar mogelijkheden buiten zijn eigen onderneming.

Loonstop

Indien u niet aan uw re-integratieverplichtingen voldoet dan kan dit betekenen dat de werkgever na waarschuwing uw loonbetaling mag stopzetten. De werkgever hoeft pas weer te betalen indien u aan uw re-integratieverplichtingen gaat voldoen.

Deskundigenoordeel

Indien u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts over uw ziekte en/of uw mogelijkheden tot het verrichten van arbeid, dan kunt u een second opinion (deskundigenoordeel) vragen aan het UWV. Er wordt dan opnieuw door een onafhankelijke deskundige naar uw situatie gekeken. Ook is het mogelijk om een second opinion van een andere bedrijfsarts te vragen.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Beëindiging tijdens ziekte

Alhoewel ziekte van een werknemer de arbeidsrelatie nog al eens verstoort, dient u op te passen met het akkoord gaan met een voorstel om tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In beginsel heeft u bij vrijwillige beëindiging tijdens ziekte geen recht op een WW- of ZW-uitkering. Voordat u een dergelijk traject ingaat is het daarom verstandig u te laten adviseren door een arbeidsrecht specialist. Lees in dit artikel meer over ontslag en ziekte.

De regels omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complex, omvangrijk en bovendien aan continue verandering onderhevig. Zorg er voor dat u zich tijdig laat informeren over de complexe materie om problemen te voorkomen.

Welk bedrag moet mijn werkgever mij betalen tijdens ziekte?

U heeft op grond van de wet gedurende een periode van 2 jaar recht op doorbetaling van minimaal 70% van uw loon (gemaximeerd op het maximum dagloon). In uw arbeidsovereenkomst of cao kan verder zijn bepaald dat u recht heeft op meer dan dit wettelijk minimum. Zo wordt op basis van de arbeidsovereenkomst of CAO vaak gedurende de eerste 52 weken 100% van het (ongemaximeerde) salaris doorbetaald.
Slechts wanneer u niet voldoet aan uw re-integratieverplichtingen kan de werkgever – onder omstandigheden en aankondiging van die maatregel – overgaan tot het opschorten of stopzetten van de loonbetaling. Wanneer uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie doet, dan kan de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar met maximaal 1 jaar door het UWV worden verlengd.

Wat houdt de re-integratieverplichting in?

Re-integratie is de wederzijdse verplichting van werkgever en werknemer om zich samen in te zetten voor het herstel van de werknemer. Hierbij wordt er in beginsel naar gestreefd, dat de werknemer weer (volledig) terugkeert in zijn eigen functie. Als terugkeer in de eigen functie niet mogelijk blijkt, moet worden onderzocht of er een passende functie, dat wil zeggen ander werk, al dan niet buiten het bedrijf van werkgever, voorhanden is.

Welk bedrag moet mijn werkgever mij betalen tijdens ziekte?

U heeft op grond van de wet gedurende een periode van 2 jaar recht op doorbetaling van minimaal 70% van uw loon (gemaximeerd op het maximum dagloon). In uw arbeidsovereenkomst of cao kan verder zijn bepaald dat u recht heeft op meer dan dit wettelijk minimum. Zo wordt op basis van de arbeidsovereenkomst of CAO vaak gedurende de eerste 52 weken 100% van het (ongemaximeerde) salaris doorbetaald.
Slechts wanneer u niet voldoet aan uw re-integratieverplichtingen kan de werkgever – onder omstandigheden en aankondiging van die maatregel – overgaan tot het opschorten of stopzetten van de loonbetaling. Wanneer uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie doet, dan kan de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar met maximaal 1 jaar door het UWV worden verlengd.

Wat houdt de re-integratieverplichting in?

Re-integratie is de wederzijdse verplichting van werkgever en werknemer om zich samen in te zetten voor het herstel van de werknemer. Hierbij wordt er in beginsel naar gestreefd, dat de werknemer weer (volledig) terugkeert in zijn eigen functie. Als terugkeer in de eigen functie niet mogelijk blijkt, moet worden onderzocht of er een passende functie, dat wil zeggen ander werk, al dan niet buiten het bedrijf van werkgever, voorhanden is.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor