Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Het studiekostenbeding

In een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao kan een studiekostenbeding worden opgenomen. Een dergelijk beding bepaalt doorgaans kortweg dat de werknemer de door de werkgever betaalde studiekosten binnen een bepaalde termijn moet terugbetalen, wanneer de arbeidsovereenkomst komt te eindigen.

Voorwaarden studiekostenbeding

Het studiekostenbeding kent geen wettelijke grondslag in het arbeidsrecht. Wel heeft de Hoge Raad in zijn Opzeeland-arrest (HR, 10 juni 1983, NJ 1983, 796) voorwaarden gesteld waaraan een studiekostenbeding dient te voldoen, wil de werkgever het door de werknemer genoten loon terugvorderen.

Het beding dient:

a) de periode vast te stellen, waarin de werknemer geacht profijt te hebben van de kennis en vaardigheden, die hij tijdens de studie/opleiding heeft opgedaan;
b) te bepalen dat de werknemer de betreffende studiekosten terug moet betalen, wanneer de arbeidsovereenkomst tijdens of onmiddellijk na afloop van de studie eindigt; en
c) te bepalen dat de hoogte van de terugbetalingsverplichting evenredig wordt verminderd in de periode bedoeld onder sub a hierboven, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Het is voor de werkgever van belang om een duidelijk geformuleerd studiekostenbeding op te stellen, wil hij een rechtsgeldig beroep erop kunnen doen.

Ook rechtsgeldig beding niet altijd af te dwingen

Desalniettemin kan de werkgever in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelen, indien hij de werknemer houdt aan het studiekostenbeding. Zo heeft de kantonrechter te Nijmegen in zijn uitspraak van 15 februari 2013 (LJN BZ1987) geoordeeld, dat de betreffende werknemer – zijnde een planeconoom – niet kon worden gehouden de studiekosten aan de werkgever terug te betalen. De kosten om de werknemer op te leiden tot planeconoom werden door de kantonrechter gezien als de normale investering die een werkgever als goed werkgever in zijn werknemers behoort te doen. De kantonrechter verwees hierbij onder meer naar het feit dat: (i) de werknemer intern werd opgeleid en niet door een onafhankelijke onderwijsinstelling, (ii) de werknemer geen diploma heeft ontvangen die hij aan potentiële nieuwe werkgevers kan laten zien en (iii) het relatief lage salaris van de werknemer.

Advies studiekostenbeding

De terugbetaling van studiekosten door de werknemer vormt vaak aanleiding voor discussie tussen werkgevers en werknemers. Zoals aangegeven, is het van belang een duidelijk geformuleerd studiekostenbeding overeen te komen. Daarentegen biedt – onder bepaalde omstandigheden – zelfs een duidelijk geformuleerd beding geen uitkomst.

Vraagt u zich af of uw werkgever u kan houden aan het studiekostenbeding? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op en laat u informeren. 

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor