Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Indien een werknemer regelmatig afwezig is wegens ziekte dan kan dit flink ingrijpen in uw bedrijfsvoering. De regels omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complex en veranderen continu. Zorg er daarom voor dat u zich als werkgever tijdig laat informeren over de complexe materie van arbeidsongeschiktheid om problemen te voorkomen. Onderstaand worden enkele aspecten belicht waarmee werkgevers te maken krijgen bij ziekte van een werknemer.

Loondoorbetalingsplicht

Als uw werknemer ziek wordt bent u op grond van de wet verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van zijn loon door te betalen (gemaximeerd tot het maximumdagloon). Op basis van de tussen u en uw werknemer gesloten arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO kan deze verplichting ook op meer dan 70% zijn gesteld.

Opzegverbod

Gedurende de loondoorbetalingsperiode van twee jaar (of drie jaar ingeval van een verlenging) geldt er een opzegverbod. Uitzonderingsgevallen daargelaten is het lopende die periode niet mogelijk de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen. Dit wil niet zeggen dat de zieke werknemer nooit kan worden ontslagen tijdens ziekte.  Het gaat er om dat de werknemer niet wegens ziekte wordt ontslagen. Als de reden voor ontslag geen verband houdt met ziekte (en ook niet is gelegen in bedrijfseconomische redenen) kan de kantonrechter altijd worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Loonsanctie

Als ondernemer rust op u de verplichting uw werknemer te re-integreren. Wanneer u deze verplichting niet naar behoren nakomt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de loonsanctie die het UWV u kan opleggen als u naar haar oordeel onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer. Hierdoor kunt u verplicht worden ook na de standaard loondoorbetalingsperiode van 2 jaar nog tot maximaal een jaar loon aan uw zieke werknemer te voldoen. Loopt u tegen problemen aan tijdens de re-integratie, win dan advies in. Zo voorkomt u een loonsanctie.

Stopzetten loonbetaling

Ook uw werknemer heeft echter verplichtingen tijdens ziekte die bij overtreding kunnen worden gesanctioneerd. Indien uw werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie kunt u bijvoorbeeld de loondoorbetaling stopzetten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Arbeidsconflict

Veel werknemers melden zich ziek wegens een arbeidsconflict. In dat geval is er echter geen sprake van ziekte wegens medische redenen. Het is van belang de werknemer zo snel mogelijk door de bedrijfsarts te laten oproepen om te onderzoeken of de ziekte zuiver gelegen is in het arbeidsconflict. Is dat het geval dan is de bedrijfsarts namelijk verplicht om de werknemer (eventueel na een korte afkoelingsperiode) hersteld te melden. Op deze wijze worden partijen gedwongen om zo snel mogelijk met elkaar rond de tafel te gaan om de problemen op te lossen.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor