Ziekte en arbeidsongeschiktheid

man_1-werkgevers

Indien een werknemer regelmatig wegens ziekte afwezig is kan dit flink ingrijpen in uw bedrijfsvoering. Meer dan eens leidt dit dan ook tot spanningen tussen werkgever en werknemer. De regels zijn complex, omvangrijk en bovendien aan continue verandering onderhevig. Zorg er voor dat u zich tijdig laat informeren over de complexe materie om problemen te voorkomen. Onderstaand wordt een aantal van de aspecten belicht waarmee u te maken krijgt bij ziekte van een werknemer.

Loondoorbetalingsplicht

Als uw werknemer ziek wordt bent u verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van zijn loon door te betalen. Op basis van de tussen u en uw werknemer gesloten arbeidsovereenkomst of van toepassing zijnde CAO kan deze verplichting ook op meer dan 70% zijn gesteld.

Opzegverbod

Gedurende de loondoorbetalingsperiode van twee jaar kan de arbeidsovereenkomst in beginsel niet worden opgezegd. Dit wil echter niet zeggen dat de zieke werknemer niet ontslagen kan worden tijdens een periode van ziekte. Het gaat er om dat de werknemer niet wegens ziekte wordt ontslagen. Als de reden voor ontslag geen verband houdt met ziekte kan de kantonrechter altijd worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Loonsanctie

Als ondernemer rust op u de verplichting uw werknemer te re-integreren. Wanneer u deze verplichting niet naar behoren nakomt, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de loonsanctie die het UWV u kan opleggen als u naar haar oordeel onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer. Hierdoor kunt u verplicht worden ook na de standaard loondoorbetalingsperiode van 2 jaar nog tot maximaal een jaar loon aan uw zieke werknemer te voldoen. Loopt u tegen problemen aan tijdens de re-integratie, win dan advies in. Zo voorkomt u een loonsanctie.

Stopzetten loonbetaling

Ook uw werknemer heeft echter verplichtingen tijdens ziekte die bij overtreding kunnen worden gesanctioneerd. Indien uw werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie kunt u bijvoorbeeld de loondoorbetaling stopzetten. Ook vervalt dan het opzegverbod bij ziekte.

Neem nu contact op

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Neem nu contact op

Arbeidsconflict

Veel werknemers melden zich ziek wegens een arbeidsconflict. In dat geval is er echter geen sprake van ziekte wegens medische redenen. Het is van belang de werknemer zo snel mogelijk door de bedrijfsarts te laten oproepen om te onderzoeken of de ziekte zuiver gelegen is in het arbeidsconflict. Is dat het geval dan is de bedrijfsarts namelijk verplicht om de werknemer (eventueel na een korte afkoelingsperiode) hersteld te melden. Op deze wijze worden partijen gedwongen om zo snel mogelijk met elkaar rond de tafel te gaan om de problemen op te lossen.

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons