Kantonrechter beperkt ontslagvergoeding

16 september 2014

Kantonrechter beperkt ontslagvergoeding met oog op transitievergoeding

Het eerste deel van de de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal per 1 januari 2015 inwerking treden en per 1 juli 2015 zal de WWZ volledig van kracht zijn. Hoewel de WWZ op dit moment nog niet inwerking is getreden, doen werkgever en werknemer er verstandig aan zich hieromtrent te laten informeren. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Maar ook omdat blijkt dat de WWZ reeds invloed heeft op de huidige arbeidsrechtpraktijk.

Kantonrechter beperkt ontlagvergoeding met verwijzing WWZ

In de zaak waarin de Rechtbank Midden-Nederland op 1 september 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:3826) heeft beslist, bestond er discussie tussen partijen over de hoogte van de aan de werknemer uit keren ontbindingsvergoeding. Werknemer was bestuurder van een woningbouwvereniging. De Raad van de Commissarissen van de woningbouwvereniging heeft de bestuurder geschorst en beëindiging van zijn dienstverband aangekondigd, nadat verschillende gemeenten zich over de werknemer hadden beklaagd. Omdat partijen niet onderling tot overeenstemming konden komen over de voorwaarden waaronder het dienstverband diende te eindigen, heeft de woningbouwvereniging de Rechtbank verzocht het dienstverband van de werknemer te ontbinden. Mede gelet op de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) – die onder meer beoogt de hoogte van ontslagvergoeding van voornoemde topfunctionarissen te limiteren – heeft de woningbouwvereniging in de ontbindingsprocedure een vergoeding aangeboden van € 75.000,- bruto. De werknemer heeft om vergoeding verzocht op grond van de kantonrechtersformule met factor C = 1,5, ofwel € 467.000,- bruto.

De Rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst. In verband met de toekenning van een vergoeding, alsmede de hoogte daarvan, wijst de Rechtbank onder meer op de functie van werknemer en de maatschappelijke discussie over beëindigingsvergoedingen voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Daarnaast houdt de Rechtbank rekening met de WNT, maar ook met de invoering (in 2015) van de WWZ. Met de inwerkingtreding van de WWZ komt de ontbindingsvergoeding te vervallen, waarvoor de zogenaamde transitievergoeding in de plaats komt. De hoogte van de transitievergoeding zal (aanzienlijk) lager uitvallen, dan een vergoeding op grond van de kantonrechtersformule. Onder de WWZ kan de werknemer weliswaar een billijkheidsvergoeding vorderen, maar deze zal slechts bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever worden toegewezen. De Rechtbank past vervolgens niet de kantonrechtersformule toe bij het bepalen van de ontbindingsvergoeding, maar wijst – op grond van het bovenstaande – een vergoeding toe waarbij de werknemer wordt gecompenseerd voor een inkomensachteruitgang gedurende 24 maanden, zijnde € 180.000,- bruto.

Hoewel er meerde omstandigheden een rol hebben gespeeld om de kantonrechtersformule niet toe te passen, blijkt uit de beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland dat reeds rekening wordt gehouden met (de invoering van) de WWZ. Hierdoor komt de werknemer een lagere ontbindingsvergoeding toe, dan bij toepassing van de kantonrechtersformule.

Win advies in

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, doen zowel werkgever, als werknemer er goed aan zich te laten informeren en/of adviseren over de aanstaande wijzigingen van het Nederlandse arbeidsrecht op grond van de WWZ. U kunt hiertoe contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Specialist in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht 

Sec Arbeidsrecht advocaten