Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Niet gebonden aan concurrentiebeding; er staat wat er staat

De letterlijke tekst van een concurrentiebeding is niet altijd leidend. Er zijn omstandigheden waaronder het wel voorrang krijgt, ook als blijkt partijen de concurrentiebeding anders hebben begrepen. Zoveel blijkt uit de uitspraak van de Kantonrechter Utrecht tussen Douglas en een werkneemster (ECLI:NL:RBMNE:2014:4291).

Formulering concurrentiebeding

Een medewerker van parfumerie Douglas in Nijmegen is op 1 januari 2012 in dienst getreden als Trainingsassistente. Bij indiensttreding is een concurrentiebeding overeengekomen. Het beding verbiedt werkneemster om gedurende een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen een kring – met een diameter van 50 kilometer en met als middelpunt de vestiging van de werkgever – werkzaam te zijn bij een concurrent van de werkgever.

De werkneemster zegt de arbeidsovereenkomst op om per 1 juni 2014 bij concurrent Rituals in Amsterdam in dienst te treden. Douglas spreekt de werkneemster aan op grond van overtreding van het concurrentiebeding.

Uitleg concurrentiebeding

Belangrijk punt in de zaak blijkt de wijze waarop de geografische reikwijdte van het beding moet worden uitgelegd. Er blijkt onduidelijkheid te bestaan of partijen bedoeld hebben dat werkneemster niet werkzaam mag zijn binnen een straal van 50 kilometer van de Douglas vestiging of binnen een diameter. Die uitleg is van belang, nu de werkzaamheden in Amsterdam zich afhankelijk van die uitleg wel of niet binnen de geografische reikwijdte bevinden.

Er staat wat er staat

De kantonrechter overweegt dat beide partijen het beding kennelijk zo hebben begrepen, dat de werknemer niet werkzaam mag zijn binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestiging van de werkgever, terwijl het concurrentiebeding gewag maakt van diameter. De kantonrechter heeft daarom aan partijen de volgende vragen voorgelegd: (1) hoe de geografische reikwijdte van het beding dient te worden begrepen en (2) of Amsterdam onder de geografische reikwijdte van het beding valt.

Douglas heeft zich op het standpunt gesteld dat de geografische reikwijdte van het beding zo dient te worden begrepen, dat werkneemster niet is toegestaan om werkzaam te zijn voor een concurrent van Douglas binnen een straal van 50 kilometer met als middelpunt de vestiging van de werkgever waar de werknemer werkzaam was. Douglas beroept zich hierbij op het Haviltex-criterium. In dit geval hebben partijen altijd dezelfde zin aan het beding toegekend, waarbij is uitgegaan van de “straal” en niet de “diameter”. Over deze bedoeling heeft tussen partijen volgens Douglas nooit discussie of onduidelijkheid bestaan, want ook de gemachtigde van werkneemster heeft “diameter” uitgelegd als “straal”.

Uitleg concurrentiebeding; Haviltex-criterium

De kantonrechter overweegt allereerst dat de uitleg van het beding dient te geschieden op grond van het Haviltex-criterium. Het Haviltex-criterium houdt kort samengevat in dat een schriftelijk contract (in dit geval: het concurrentiebeding) niet alleen taalkundig dient te worden uitgelegd, maar dat het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan dat beding mochten toekennen.

De kantonrechter overweegt dat Douglas geen omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zij “diameter” in het beding heeft opgenomen, terwijl zij “straal” bedoelde. Evenmin heeft zij aangegeven waarom zij “diameter” steeds als “straal” heeft uitgelegd. Aldus heeft zij onvoldoende gemotiveerd waarom zij “diameter” redelijkerwijs als “straal” heeft kunnen uitleggen.

De kantonrechter neemt daarbij onder meer het volgende in aanmerking:

  • sociaal plan met kracht van cao, d.w.z. dat het sociaal plan is aangemeld bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • Taalkundig/meetkundig kan er geen enkel misverstand over bestaan dat “diameter” een andere betekenis heeft dan “straal”: de diameter is de doorsnee of middellijn van een cirkel, de straal is de afstand van het middelpunt tot de cirkel; de diameter is dus tweemaal de straal;
  • Aan overtreding van het beding zijn voor werkneemster vergaande gevolgen verbonden, namelijk verbeurte van een boete van € 500,– per dag;
  • Douglas is de partij geweest die het beding heeft opgesteld.

De kantonrechter concludeert dat partijen het beding onzorgvuldig hebben gelezen, dan wel uitgelegd. De kantonrechter overweegt dat Douglas werkneemster niet aan de onjuiste uitleg van het beding kan houden, zodat werkneemster haar werkzaamheden wel vanuit de vestiging in Amsterdam mag verrichten en de vorderingen van Douglas worden afgewezen.

Advies concurrentiebeding

Bovenbedoelde uitspraak laat zien dat de manier waarop een concurrentiebeding is geformuleerd grote, al dan niet (onverwachte) nadelige gevolgen kan hebben.

Heeft u behoefte aan advies over de uitleg dan wel het opstellen van een concurrentiebeding? Maak dan een afspraak met een arbeidsrecht advocaat in Haarlem of Amsterdam?

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor