Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Er wordt gesproken over een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen als het bedrijf waar u werkt gaat reorganiseren en personeel wil ontslaan. Zo’n ontslag is aan strenge regels gebonden. Het zit op hoofdlijnen als volgt in elkaar.

Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen wordt ingediend bij UWV. Vaak zal echter eerst geprobeerd worden om in onderling overleg tot een beëindigingsregeling te komen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, na de mededeling dat u boventallig bent verklaard. De vaststellingsovereenkomst is soms opgesteld op basis van een sociaal plan.

Beoordelingskader UWV

UWV beoordeelt een ontslagaanvraag kort samengevat op de volgend onderdelen:

I. Uw werkgever zal allereerst moeten kunnen aantonen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is voor ontslag. Dat kan betekenen dat er met financiële gegevens, zoals jaarrekeningen en prognoses, moet worden aangetoond dat het noodzakelijk is tot personeelsafslanking over te gaan. Welke stukken moeten worden aangeleverd, hangt af van de precieze grondslag voor reorganisatie.

II. Uw werkgever is niet vrij in de selectie van de werknemer die hij voor ontslag in aanmerking brengt. Het afspiegelingsbeginsel is daarin leidend.  Toepassing van dit beginsel komt er op neer dat per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën worden opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking, waarbij de leeftijdsopbouw binnen de onderneming zoveel mogelijk gelijk wordt gehouden. Verder dienen bepaalde groepen, zoals (onder omstandigheden) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bij voorrang voor ontslag in aanmerking te worden genomen. Dat gaat nogal eens mis.

III. Tot slot zal uw werkgever inzichtelijk moeten maken dat er voor u geen herplaatsingsmogelijkheden zijn in een passende functie. Daarbij moet niet alleen binnen het bedrijf waar u werkt worden gezocht, maar binnen de gehele groep waarvan uw werkgever onderdeel uitmaakt. Lees hier meer over hoe ver deze verplichting strekt. Het onvoldoende invulling geven aan deze verplichting kan tot een forse aanvullende ontslagvergoeding leiden.

Laat u adviseren

Als u geconfronteerd wordt met een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het altijd verstandig een arbeidsrecht specialist te raadplegen. Zelfs als uw ontslag niet voorkomen kan worden, dienen zaken als de hoogte van de ontslagvergoeding, aanspraak op een WW-uitkering en het van toepassing zijn van een concurrentiebeding te worden beoordeeld. Een juridische toets loont altijd en de kosten worden doorgaans door uw werkgever vergoed.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor