Reorganisatie

Werknemers ontslagen

Organisaties veranderen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaan reorganisatie gepaard met het ontslag van werknemers. In juridische termen wordt gesproken van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Boventallig

Als u geraakt wordt door een bij uw bedrijf doorgevoerde reorganisatie wordt u doorgaans ‘boventallig’ verklaard. Het gevolg kan zijn dat er gestreefd wordt naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een ontslagprocedure via het UWV, maar vaak wordt er (in eerste instantie) een vaststellingsovereenkomst aan u voorgelegd.

Sociaal plan

In geval van een wat grotere reorganisatie speelt vaak een sociaal plan een rol. Een dergelijk plan beschrijft welke voorzieningen er zijn getroffen voor de werknemers die door een reorganisatie zijn geraakt. Dat varieert van voorzieningen bij acceptatie van een lager betaalde functie, tot het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding ingeval van reorganisatie.

Een sociaal plan kan eenzijdig door de werkgever zijn opgesteld, in overleg met de ondernemingsraad zijn opgesteld en in overleg met (representatieve) vakbonden zijn opgesteld. Alleen aan een met de representatieve vakbonden overeengekomen sociaal plan zal een rechter in beginsel gebonden zijn.

Reorganisatie ontslag

Een ontslag op bedrijfseconomische gronden dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen.

  • In de eerste plaats is van belang dat uw werkgever aantoont dat er een bedrijfseconomische noodzaak is tot ontslag. Er dient bijvoorbeeld met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses te worden aangetoond dat er een noodzaak is tot reorganiseren.
  • Voorts kan de werkgever niet willekeurig bepalen welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast. Bij toepassing van dit beginsel worden per categorie uitwisselbare functies de werknemers in leeftijdscategorieën opgedeeld. De werknemer met het kortste dienstverband in zijn leeftijdscategorie komt voor ontslag in aanmerking. Daarnaast komen bepaalde groepen werknemers, bij voorrang in aanmerking voor ontslag (bijvoorbeeld tijdelijke krachten).
  • Ten slotte moet uw werkgever aantonen dat er voor u geen herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf zijn in een andere, passende, functie.

Verzetten tegen uw ontslag en boventalligheid

Het is verstandig om een arbeidsrechtadvocaat te raadplegen wanneer u te maken heeft met een reorganisatie ontslag en/of boventalligheid. Ook als wel degelijk bedrijfseconomische omstandigheden aanwezig zijn. Zo kan een gespecialiseerde advocaat toetsen of het ontslag überhaupt wel toelaatbaar is, maar ook of de aanboden vergoeding reëel is en uw rechten op een WW-uitkering zijn veiliggesteld.

Veel besproken onderwerpen

Sec Arbeidsrecht Advocaten

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Michiel Dekker

Maak nu een afspraak


023 531 76 96


of

mail ons