Arbeidsrecht advocaten
Ontslag specialisten

Ontslagen?

Bent of dreigt u te worden ontslagen? Een ontslag heeft een enorme impact. Persoonlijk en emotioneel, maar ook financieel. Hulp van een gespecialiseerde advocaat geeft dan rust in hectische tijden. Onze advocaten staan u graag bij in een ontslagprocedure, maar ook  met advies over een ontslagvoorstel van uw werkgever. Samen met u wordt het beste uit een vervelende situatie gehaald.

Reden voor ontslag

U kunt om verschillende redenen worden ontslagen. Er kan onder andere sprake zijn van een:

Om welke reden u ook bent ontslagen, onze advocaten staan u graag daadkrachtig bij om uw belangen te verdedigen.

Ontslagprocedure

Zolang er geen sprake is van een ontslag op staande voet of een beëindiging van rechtswege (door het aflopen van een contract voor bepaalde tijd), moet uw werkgever voordat hij tot ontslag over kan gaan ofwel toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, ofwel de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U kunt dus niet zomaar worden ontslagen. Deze preventieve ontslagtoets geeft u als werknemer een sterke uitgangspositie.

Vaststellingsovereenkomst

Om de procedure bij het UWV of de kantonrechter te voorkomen doen werkgevers vaak een voorstel de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. De afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Op die manier kan het ontslag, na een onderhandeling over de voorwaarden, vaak in goed onderling overleg worden geregeld.

Advies ontslagvoorstel

Wij kunnen voor u beoordelen of het beëindigingsvoorstel dat door de werkgever aan u is gedaan reëel is in de gegeven situatie. Door onze kennis van en rijke ervaring met het arbeidsrecht kunnen wij uw kansen in een procedure goed inschatten. Dat stelt ons in de gelegenheid om op het scherpst van de snede te onderhandelen, zodat voor u het maximale uit de schikking wordt gehaald. Maar ook als het tot een procedure komt kunnen wij u vakkundig bijstaan.

Advocaat ontslag

Bent u ontslagen dan doet u er goed aan om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in ontslagrecht. Ook als ontslag dreigt, doet u er goed aan een ontslagrecht advocaat in te schakelen. Een ontslag advocaat kan u al in dat stadium bijstaan met dossiervorming aan uw kant en in gezamenlijk overleg een strategie uitzetten. Zodoende staat u sterker in de opvolgende onderhandeling, dan wel procedure over de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst.

Tips bij ontslag

Alhoewel u er goed aan doet direct gespecialiseerd advies in te winnen zodra u geconfronteerd wordt met een ontslagsituatie, zijn er wel enkele tips te geven waarmee u zelf uit de voeten kunt wanneer uw werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Veruit het belangrijkst is dat u onder geen beding instemt met uw ontslag en nergens voor tekent. Geef aan dat u het niet eens bent met het voorgenomen ontslag en dat u zich beschikbaar houdt om uw werk te verrichten. Doe dit schriftelijk. U kunt uw werkgever aangeven dat u over zijn voorstel zult nadenken. Vergeet daarbij niet te vragen om een schriftelijke bevestiging van hetgeen aan u is medegedeeld.

Wilt u direct van advies worden voorzien of een afspraak maken met een arbeidsrecht advocaat in Haarlem of Amsterdam? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op.

Direct vrijblijvend een afspraak maken met een ervaren advocaat?

Wat is een ontslag op staande voet?

Wanneer een dringende reden bestaat kan de werkgever per direct ontslag verlenen of kan de werknemer per direct ontslag nemen. De opzegtermijnen en de opzegverboden gelden niet. Wanneer de werkgever een werknemer (terecht) op staande voet ontslaat, dan maakt de werknemer geen aanspraak op loon, maar ook niet op een WW-uitkering. Een ontslag op staande voet is dan ook een zware maatregel en dient aan specifieke vereisten te voldoen.

Wanneer kan een werknemer worden ontslagen?

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op verschillende manieren beëindigen. Zo kan hij de arbeidsovereenkomst opzeggen na het verkrijgen van toestemming van het UWV, de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens een dringende reden. Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst. De werkgever en werknemer komen alsdan gezamenlijk overeen onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst komt te eindigen.

Met uitzondering van het opzeggen wegens een dringende reden (ontslag op staande voet) en het ontslag in onderling overleg kan de werkgever niet zonder tussenkomst van een derde (UWV of de kantonrechter) de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen daarentegen in beginsel na de overeengekomen duur. Hiervoor is geen opzegging of ontbinding vereist. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen maar ook dan is toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist als geen regeling wordt getroffen.

Kan een arbeidsconflict reden zijn voor ontslag?

De wet kent de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Een arbeidsconflict. Er moet in dat geval sprake zijn van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Wanneer geniet een werknemer een bijzondere vorm van ontslagbescherming?

Een werkgever kan een werknemer in beginsel niet ontslaan gedurende de eerste 2 jaar van ziekte, wegens ziekte. Daarnaast mag de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd tijdens zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof of omdat de werknemer lid is van de ondernemingsraad, personeelsvereniging of vakbond. Het ontslag mag tevens niet in strijd zijn met de in de wet opgenomen bijzondere opzegverboden, zoals bijvoorbeeld het verbod op onderscheid wegens godsdienst, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid.

Aan welke eisen dient een ontslag op staande voet te voldoen?

Ontslag op staande voet is een ingrijpend middel. De eisen zijn dan ook zwaar. Lees hier aan welke eisen een ontslag op staande moet voldoen.

Wanneer is er sprake van ontslag op bedrijfseconomische gronden?

Hier is sprake van wanneer een onderneming dient te reorganiseren vanwege tegenvallende resultaten of wegens een verandering van strategie.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor