Voorbeeld
Vastellingsovereenkomst
 

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is maatwerk. Elke zaak is anders. Een met aandacht opgestelde overeenkomst kan nare verrassingen achteraf voorkomen. Onderstaand treft u een eenvoudig model aan dat vrij gebruikt mag worden. Gebruik van het model zonder nader advies is op eigen risico. 

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST 7:670b BW

De partijen:

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voorbeeld B.V., gevestigd 2012 EZ Haarlem aan de Amsterdamsevaart 109, vertegenwoordigd door de heer A.C.F de Jong, hierna te noemen: “Werkgever
 2. De heer H.E. Baltzer, geboren op 22 december 1957, wonende te 2011 DT Haarlem aan de Windmolen 7, hierna te noemen: “Werknemer

Overwegende dat:

 • Werknemer op 5 mei 2011 in dienst is getreden bij Werkgever en daar laatstelijk werkzaam is geweest in de functie van IT-specialist;
 • Werknemer zijn werkzaamheden laatstelijk heeft verricht tegen een salaris van € 5.148,00 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten;
 • tussen partijen een verschil van inzicht is ontstaan over de wijze waarop Werknemer zijn werkzaamheden moet verrichten;
 • partijen er alles aan hebben gedaan om dit verschil van inzicht te overbruggen, echter dat alle pogingen ten spijt dit geen resultaat heeft opgeleverd;
 • binnen de organisatie van Werkgever geen andere functie beschikbaar is;
 • Werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst tussen partijen te willen beëindigen en Werknemer daartoe een voorstel heeft gedaan;
 • Werknemer door Werkgever uitdrukkelijk geadviseerd is juridisch advies in te winnen over de door Werkgever aangeboden regeling en Werknemer door ondertekening van deze overeenkomst ook verklaart dit advies te hebben ingewonnen;
 • partijen overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen;
 • Werknemer geen verwijt kan worden gemaakt van de reden waarom tot beëindiging wordt gekomen;
 • de reden voor beëindiging niet is gelegen in een dringende reden;
 • de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in deze overeenkomst worden weergegeven;
 • partijen deze voorwaarden willen vastleggen in een vaststellingsovereenkomst waarop de artikelen 7:900 e.v. BW van toepassing zijn.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. De arbeidsovereenkomst tussen partijen eindigt met ingang van 1 december 2019 (“de Einddatum”) met wederzijds goedvinden, op initiatief van Werkgever, onder de voorwaarden als verdisconteerd in deze vaststellingsovereenkomst.
 2. Indien Werknemer na de Einddatum aanspraak wil maken op een uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten, zal Werkgever de benodigde medewerking verlenen aan een aanvraag daartoe van Werknemer. Werkgever kan echter niet garanderen dat Werknemer daadwerkelijk een uitkering verkrijgt. Werkgever is dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van een uitkering door Werknemer.
 3. Werknemer wordt vanaf het moment van ondertekening van deze overeenkomst tot het einde van het dienstverband vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van zijn salaris, exclusief onkostenvergoedingen.
 4. Werknemer ontvangt binnen een maand na beëindiging van het dienstverband een beëindigingsvergoeding van € 50.000,– bruto, uit te keren op de bij Werkgever bekende salarisrekening van Werknemer.
 5. Werknemer verklaart dat hij op het moment van ondertekenen van deze overeenkomst geen ander werk heeft aanvaard en daar ook geen concreet zicht op heeft. Indien mocht blijken dat Werknemer wel reeds concreet uitzicht had op ander werk dan is de vergoeding als bedoeld in artikel 4 niet verschuldigd, en voor zover de vergoeding reeds betaald zal zijn dan is dit onverschuldigd gebeurd, waardoor Werknemer verplicht is de vergoeding op eerste verzoek terug te betalen.
 6. Werkgever draagt bij in de door Werknemer gemaakte juridische kosten tot een bedrag van EUR 1.000,–, te vermeerderen met btw, te betalen binnen 14 dagen na toezending van de op naam van werknemer gestelde factuur door diens advocaat.
 7. Binnen een maand na beëindiging van het dienstverband ontvangt Werknemer de eindafrekening, met daarin o.a. de uitbetaling van de opgebouwde vakantietoeslag. Opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen worden geacht te zijn genoten gedurende de periode van vrijstelling van werkzaamheden. Daarvan vindt derhalve geen uitbetaling plaats.
 8. Uiterlijk binnen een week na beëindiging van het dienstverband ontvangt Werknemer een positief getuigschrift. Bij navraag naar referenties worden positieve referenties verstrekt.
 9. Werknemer verplicht zich alle eigendommen van Werkgever alsmede alle (afschriften van) correspondentie, (aan-)tekeningen en overige bedrijfsbescheiden (informatie op elektronische informatiedragers daaronder begrepen) uiterlijk binnen een week na ondertekening van deze overeenkomst in te leveren.
 10. Werkgever zal haar medewerking verlenen aan het behoud van het mobiele telefoonnummer door Werknemer.
 11. Bedingen in de arbeidsovereenkomst met postcontractuele werking – zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geheimhoudingsbeding – blijven ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht, inclusief eventueel bijbehorende boetebedingen. Dit geldt niet voor het non-concurrentiebeding, dat per de Einddatum komt te vervallen.
 12. Indien Werknemer zich binnen 4 weken na de (eerdere) Einddatum arbeidsongeschikt acht en op dat moment geen nieuwe Werkgever heeft of geen WW-uitkering heeft, is hij  verplicht zich ziek te melden bij Werkgever conform de bij Werkgever geldende regels omtrent ziekmeldingen. Daarnaast is Werknemer verplicht zich te houden aan het bij Werkgever geldende verzuimreglement, de regels van de Ziektewet en WIA en alle informatie, waaronder medische, te verschaffen die nodig is om de arbeidsongeschiktheid van Werknemer te beoordelen en Werknemer in dat geval te re-integreren.
 13. Partijen betrachten strikte geheimhouding over deze beëindigingsregeling en de voorwaarden waaronder deze is aangegaan. Indien één van beide partijen genoodzaakt is op grond van enige wettelijke bepaling om informatie over deze beëindigingsregeling te verstrekken dan vindt vooraf overleg en afstemming plaats, opdat niet meer informatie aan de betreffende derde wordt verstrekt dan strikt noodzakelijk is.
 14. Partijen zullen zich onthouden van het doen van uitlatingen die op enigerlei wijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor de (goede naam van de) wederpartij bij deze overeenkomst. Hieronder wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend verstaan het doen van negatieve uitlatingen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Werknemer dient uiterlijk één week na de beëindigingsdatum zijn status / functie / positie op social media, waaronder maar niet uitsluitend LinkedIn, Facebook en Twitter, waarheidsgetrouw aan te passen.
 15. Werknemer heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden door middel van een aan de Werkgever gerichte schriftelijke verklaring. Een dergelijke verklaring dient uiterlijk 14 dagen na totstandkoming van deze overeenkomst door Werkgever te zijn ontvangen.
 16. Naast het voorgaande is Werkgever geen enkele andere vergoeding aan Werknemer verschuldigd, in wat voor vorm en uit welke hoofde dan ook en ongeacht hetgeen de arbeidsovereenkomst en/of toepasselijke CAO bepaalt, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 17. Partijen verklaren dat alle mogelijke onderwerpen zijn besproken en uitonderhandeld en dat er geen onderwerpen zijn die zij buiten deze overeenkomst wensen te laten. Na uitvoering van al bovenstaande voorwaarden verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting en verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging ervan.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en door beide partijen ondertekend op 15 februari 2019, te Haarlem.

—————————                                                                          ——————————–
Werkgever                                                                                                Werknemer

Hulp bij opstellen vaststellingsovereenkomst

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst? Onze advocaten onderhandelen dagelijks over de inhoud van deze overeenkomsten. Een goed opgestelde overeenkomst kan veel problemen voorkomen en elke zaak is maatwerk. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over uw mogelijkheden.

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Onze specialisten

Charlotte Buijsman

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Michiel Dekker

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en (collectief) ontslagrecht

Sec Arbeidsrecht advocaten

Wij werken voor